02/22/2018 - پنجشنبه 3 اسفند 1396 ::
Menu

تشکیلات سازمان

Untitled 2

 


اعضای شورای سازمان
عنوان نام
ریاست شورا دکتر محمد باقر قالیباف
عضو شورا مجتبی یزدانی
عضو شورا عیسی کلانتری
عضو شورا ناصر امانی
 عضو شورا
 قدرت الله گودرزی

اعضای هیأت مدیره
عنوان نام
رییس هیأت مدیره مجتبی یزدانی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره عبدالحسین رحیمی
عضو هیأت مدیره محمدرضا خوش کیش
عضو هیأت مدیره سید عماد حسینی
عضو هیأت مدیره قاسم کارگر