12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398 ::
Menu

تشکیلات سازمان

Untitled 2

 


اعضای شورای سازمان
عنوان نام
ریاست شورا شهردار تهران
عضو شورا مجتبی یزدانی
عضو شورا سید نجیب حسینی
عضو شورا ناصر امانی
 عضو شورا
قدرت الله گودرزی

اعضای هیأت مدیره
عنوان نام
رییس هیأت مدیره مجتبی یزدانی
عضو هیأت مدیره سید سعید راد
عضو هیأت مدیره محمدرضا خوش کیش
عضو هیأت مدیره مصطفی کاظمی اسفه
عضو هیأت مدیره هادی زبده