12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

میوه
آناناس طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 140000 قیمت دستچین : 140000
انار قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 45000 قیمت دستچین : 52000
انگور شاهرودی ، بجنوردی و سمرق... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 42500 قیمت دستچین : 49500
بالنگ قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 25000 قیمت دستچین : 30000
به قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 60000 قیمت دستچین : 66000
پرتقال تامسون جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 43000 قیمت دستچین : 48000
پرتقال تامسون شمال قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 19000 قیمت دستچین : 24000
خیار گلخانه ای قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 29000 قیمت دستچین : 36000
سیب سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 59000 قیمت دستچین : 69000
سیب زرد لبنان قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 50000 قیمت دستچین : 57000
سیب قرمز لبنان قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 44000 قیمت دستچین : 51000
سیب سایر انواع ( شفیع آبادی ،گ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 42000 قیمت دستچین : 48000
کیوی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 53000 قیمت دستچین : 59000
کیوی دوقلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 32000 قیمت دستچین : 32000
لیمو ترش سنگی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 37000 قیمت دستچین : 51000
لیمو شیرین قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 28000 قیمت دستچین : 35000
نارنگی انشو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 36000 قیمت دستچین : 43000
انار آبگیری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 25000 قیمت دستچین : 25000
موز خوشه ای اکوادوری و فلیپی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 99000 قیمت دستچین : 99000
موز سایزهای 7 الی 9 خوشه ای و... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 95000 قیمت دستچین : 95000
هندوانه چیتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 9800 قیمت دستچین : 9800
ازگیل قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 50000 قیمت دستچین : 58000
انگور بی دانه انواع( سفید و قر... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 61000 قیمت دستچین : 71000
انگور مهری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 38000 قیمت دستچین : 45000
خرمالو شمالی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 48000 قیمت دستچین : 54000
نارنگی شمال سایر انواع( کلمانت... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 39000 قیمت دستچین : 46000
نارنگی جنوب انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 36000 قیمت دستچین : 41000
خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 34000 قیمت دستچین : 39000
انگور سایر انواع( شانی ،عسگری،... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 38000 قیمت دستچین : 43000
گریپ فروت قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 29000 قیمت دستچین : 34000
پرتقال جنوب سایرانواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 27000 قیمت دستچین : 32000
نارنج قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 19000 قیمت دستچین : 23000
خرمالو دورشهری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 58000 قیمت دستچین : 65000
گلابی (انواع) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 70000 قیمت دستچین : 79000
پرتقال شمال سایر انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 19000 قیمت دستچین : 24000
خربزه انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 33000 قیمت دستچین : 33000