10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

میوه
انار قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 44000 قیمت دستچین : 51000
انگور شاهرودی ، بجنوردی و سمرق... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 42000 قیمت دستچین : 49800
توت فرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 80000 قیمت دستچین : 88000
خیار گلخانه ای و درختی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 20000 قیمت دستچین : 22000
سیب گالا قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 35000 قیمت دستچین : 42000
سیب سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 63000 قیمت دستچین : 73000
سیب زرد لبنان قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 44000 قیمت دستچین : 51000
سیب قرمز لبنان قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 41000 قیمت دستچین : 48000
سیب سایر انواع ( شفیع آبادی ، ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 35000 قیمت دستچین : 42000
لیمو ترش سنگی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 52000 قیمت دستچین : 62000
لیمو شیرین قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 42000 قیمت دستچین : 49000
انار آبگیری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 21000 قیمت دستچین : 25000
هندوانه انواع ( چیتی ، محبوبی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 9500 قیمت دستچین : 9500
خربزه آناناسی ، آتشی ، زرد ( د... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 24000 قیمت دستچین : 24000
خربزه زرد و سبز گرمساری و جبا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 27000 قیمت دستچین : 27000
لیمو ترش مینابی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 86000 قیمت دستچین : 97000
گلابی سایرانواع ( درگزی،سیبری... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 59000 قیمت دستچین : 69000
انجیر سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 51000 قیمت دستچین : 58000
انگور عسگری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 42000 قیمت دستچین : 48000
هلو هسته جدا قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 58000 قیمت دستچین : 63000
هلو کاردی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 57000 قیمت دستچین : 62000
هلو انجیری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 58000 قیمت دستچین : 68000
زغال اخته قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 160000 قیمت دستچین : 170000
انجیر زرد و سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 95000 قیمت دستچین : 105000
انگور کندری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 52000 قیمت دستچین : 57000
گلابی شاه میوه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 88000 قیمت دستچین : 98000
انگور بی دانه سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 49000 قیمت دستچین : 59000
انگور بی دانه قرمز و سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 65000 قیمت دستچین : 75000
نارنگی پیش رس ( تخم ژاپنی ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 34500 قیمت دستچین : 39500
زرشک تازه با ساقه و برگ فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 100000 قیمت دستچین : 100000
زرشک تازه بدون ساقه و برگ بصو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 160000 قیمت دستچین : 160000
انگور مهری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 45000 قیمت دستچین : 52000
خرمالو انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 47000 قیمت دستچین : 52000
هندوانه آناناسی توزرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 10000 قیمت دستچین : 10000
خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 22000 قیمت دستچین : 24000
انگور سایر انواع( شانی ، مهدیخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 38000 قیمت دستچین : 43000
گلابی اسپادانا و بیروتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 88000 قیمت دستچین : 98000
گریپ فروت قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 31000 قیمت دستچین : 36000
خربزه بذر مشهدی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 25000 قیمت دستچین : 25000
زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) ... قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه1 : 105000 قیمت دستچین : 105000
طالبی انواع وگرمک قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 29500 قیمت دستچین : 29500
موز انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 90000 قیمت دستچین : 90000
آلو سایر انواع( خاکی ، شابلون ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 59000 قیمت دستچین : 69000
شلیل و شبرنگ انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 70000 قیمت دستچین : 78000
لیمو ترش پرشین لایم ( بدون هست... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 80000 قیمت دستچین : 90000
زرشک تازه با ساقه و برگ بسته ی... قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه1 : 120000 قیمت دستچین : 120000