07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

خرما
خرما آلویی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 90000 قیمت درجه دو( ریال ) : 80000
خرما بیزو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 85000 قیمت درجه دو( ریال ) : 75000
خرما پیارم قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 190000 قیمت درجه دو( ریال ) : 160000
خرما(چیپس خرما) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 62000 قیمت درجه دو( ریال ) : 52000
خرما خاصویی( نیمه خشک ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 78000 قیمت درجه دو( ریال ) : 68000
خرما خاصویی ( شهد دار) و مرداس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 62000 قیمت درجه دو( ریال ) : 52000
خرما دشتستان و کبکاب قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 49000 قیمت درجه دو( ریال ) : 39000
خرما ربی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 78000 قیمت درجه دو( ریال ) : 68000
رطب زرد طلایی( خشتی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 60000 قیمت درجه دو( ریال ) : 52000
رطب مضافتی بم ممتاز ( دورج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 94000 قیمت درجه دو( ریال ) : 84000
رطب مضافتی بم ممتاز ( سه رج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 89000
رطب مضافتی بم( سه رج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 75000
رطب مضافتی بم (کارتنی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 60000 قیمت درجه دو( ریال ) : 50000
رطب مضافتی سایر انواع ( جیرفت ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 70000 قیمت درجه دو( ریال ) : 60000
خرما زاهدی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 67000 قیمت درجه دو( ریال ) : 57000
خارک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 39000 قیمت درجه دو( ریال ) : 30000
کلیته (کلوته)(2-3 رج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 43000 قیمت درجه دو( ریال ) : 38000
کلیته (کلوته)(کارتنی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 40000 قیمت درجه دو( ریال ) : 33000
خرماسایر انواع(استعمران، شاهان... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 45000 قیمت درجه دو( ریال ) : 37000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 69000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 130000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 160000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 300000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 230000
خرما پیارم ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 270000 قیمت درجه دو( ریال ) : 230000