10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

خرما
خرما آلویی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 95000 قیمت درجه دو( ریال ) : 85000
خرما بیزو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 90000 قیمت درجه دو( ریال ) : 80000
خرما پیارم قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 200000 قیمت درجه دو( ریال ) : 170000
خرما(چیپس خرما) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 65000 قیمت درجه دو( ریال ) : 55000
خرما خاصویی( نیمه خشک ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 80000 قیمت درجه دو( ریال ) : 70000
خرما خاصویی ( شهد دار) و مرداس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 65000 قیمت درجه دو( ریال ) : 55000
خرما دشتستان و کبکاب قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 60000 قیمت درجه دو( ریال ) : 50000
خرما ربی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 89000 قیمت درجه دو( ریال ) : 80000
رطب زرد طلایی( خشتی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 70000 قیمت درجه دو( ریال ) : 60000
رطب مضافتی بم ممتاز ( دورج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 115000 قیمت درجه دو( ریال ) : 105000
رطب مضافتی بم ممتاز ( سه رج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 105000
رطب مضافتی بم( سه رج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 95000
رطب مضافتی بم (کارتنی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 90000 قیمت درجه دو( ریال ) : 80000
رطب مضافتی سایر انواع ( جیرفت ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 85000 قیمت درجه دو( ریال ) : 75000
خرما زاهدی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 80000 قیمت درجه دو( ریال ) : 70000
خارک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 60000 قیمت درجه دو( ریال ) : 55000
کلیته (کلوته)(2-3 رج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 60000 قیمت درجه دو( ریال ) : 50000
کلیته (کلوته)(کارتنی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 65000 قیمت درجه دو( ریال ) : 55000
خرماسایر انواع(استعمران، شاهان... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 50000 قیمت درجه دو( ریال ) : 40000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 90000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 160000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 200000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 360000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 280000
خرما پیارم ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 280000 قیمت درجه دو( ریال ) : 240000
خرما خاصویی و گنتار شسته بسته ... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 300000
خرما خاصویی و گنتار شسته بسته ... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 80000