12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

خرما
خرما آلویی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 160000 قیمت درجه دو( ریال ) : 140000
خرما بیزو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 160000 قیمت درجه دو( ریال ) : 140000
خرما پیارم قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 350000 قیمت درجه دو( ریال ) : 300000
خرما(چیپس خرما) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 75000 قیمت درجه دو( ریال ) : 65000
خرما خاصویی( نیمه خشک ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 120000 قیمت درجه دو( ریال ) : 100000
خرما خاصویی ( شهد دار) و مرداس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 95000 قیمت درجه دو( ریال ) : 75000
خرما دشتستان و کبکاب قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 75000 قیمت درجه دو( ریال ) : 65000
خرما ربی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 170000 قیمت درجه دو( ریال ) : 150000
رطب زرد طلایی( خشتی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 99000 قیمت درجه دو( ریال ) : 85000
رطب مضافتی بم ممتاز ( دورج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 169000 قیمت درجه دو( ریال ) : 159000
رطب مضافتی بم ممتاز ( سه رج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 165000
رطب مضافتی بم( سه رج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 149000
رطب مضافتی بم (کارتنی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 129000 قیمت درجه دو( ریال ) : 110000
رطب مضافتی سایر انواع ( جیرفت ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 139000 قیمت درجه دو( ریال ) : 119000
خرما زاهدی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 92000 قیمت درجه دو( ریال ) : 82000
خارک- خوشه ای قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 57000 قیمت درجه دو( ریال ) : 50000
کلیته (کلوته)(2-3 رج) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 75000 قیمت درجه دو( ریال ) : 65000
کلیته (کلوته)(کارتنی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 80000 قیمت درجه دو( ریال ) : 70000
خرماسایر انواع(استعمران، شاهان... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 65000 قیمت درجه دو( ریال ) : 55000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی ... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 99000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی ش... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 180000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شر... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 220000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 390000
خرما کبکاب شسته (بسته بندی شرک... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 300000
خرما پیارم ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 430000 قیمت درجه دو( ریال ) : 350000
خرما خاصویی و گنتار شسته بسته ... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 330000
خرما خاصویی و گنتار شسته بسته ... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 90000
خرما کبکاب شسته ( بسته بندی شر... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک( ریال ) : 260000
خارک - پاک شده ( بدون خوشه ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک( ریال ) : 67000 قیمت درجه دو( ریال ) : 58000