12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

حبوبات بسته بندی شرکتی
جوبلغور900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 44000 قیمت درجه 2 : 39000
جوپوست کنده900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 43000 قیمت درجه 2 : 38000
جو پرک 200گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 11000 قیمت درجه 2 : 9800
جو پرک 450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 22000 قیمت درجه 2 : 19500
جو پرک 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 43000 قیمت درجه 2 : 38000
دال عدس 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 59000 قیمت درجه 2 : 50000
ذرت خشک وارداتی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 102000 قیمت درجه 2 : 92000
ذرت خشک وارداتی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 51000 قیمت درجه 2 : 45000
زرشک خشک پفکی 500گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 170000 قیمت درجه 2 : 130000
زرشک خشک پفکی 250 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 85000 قیمت درجه 2 : 65000
زرشک خشک دانه اناری 500گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 160000 قیمت درجه 2 : 120000
سویا 250گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 17000 قیمت درجه 2 : 15500
سویا 450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 31000 قیمت درجه 2 : 29000
سویا 700گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 44000 قیمت درجه 2 : 40000
سویا 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 55000 قیمت درجه 2 : 48000
عدس درشت 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 63000 قیمت درجه 2 : 56000
عدس ریز 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 67000 قیمت درجه 2 : 60000
گندم بلغور900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 38000 قیمت درجه 2 : 31000
گندم پوست کنده900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 37000 قیمت درجه 2 : 30000
لپه900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 92000 قیمت درجه 2 : 83000
لپه باقلازرد900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 142000 قیمت درجه 2 : 125000
لپه باقلاسبز450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 150000 قیمت درجه 2 : 130000
لوبیا چشم بلبلی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 116000 قیمت درجه 2 : 106000
لوبیا چیتی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 125000 قیمت درجه 2 : 115000
لوبیا سفید900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 133000 قیمت درجه 2 : 123000
لوبیا قرمز جگری و قمی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 96000 قیمت درجه 2 : 86000
لوبیا قرمز کپسولی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 137000 قیمت درجه 2 : 126000
لوبیا کشاورزی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 105000 قیمت درجه 2 : 94000
لیمو عمانی150گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 90000 قیمت درجه 2 : 70000
لیمو عمانی300گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 179000 قیمت درجه 2 : 149000
لیمو عمانی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 265000 قیمت درجه 2 : 225000
لیمو عمانی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 520000 قیمت درجه 2 : 440000
ماش 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 133000 قیمت درجه 2 : 120000
نخود900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 98000 قیمت درجه 2 : 89000
نخود و لوبیا900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 112000 قیمت درجه 2 : 102000
ذرت خشک وارداتی700 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 80000 قیمت درجه 2 : 73000
سویا 200 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 14000 قیمت درجه 2 : 13000
زرشک تازه خوشه ای ( خوله ای ) ... قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 80000
زرشک تازه به صورت دانه ای پاک ... قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 105000
زرشک تازه با ساقه و برگ بسته 1... قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 120000