07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

حبوبات بسته بندی شرکتی
جوبلغور900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 27000 قیمت درجه 2 : 24000
جوپوست کنده900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 25000 قیمت درجه 2 : 22000
جو پرک 200گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 7500 قیمت درجه 2 : 6000
جو پرک 450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 15500 قیمت درجه 2 : 13500
جو پرک 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 30000 قیمت درجه 2 : 27000
دال عدس 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 49000 قیمت درجه 2 : 40000
ذرت خشک وارداتی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 42000 قیمت درجه 2 : 37000
ذرت خشک وارداتی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 19500 قیمت درجه 2 : 17000
زرشک پفکی500گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 170000 قیمت درجه 2 : 130000
زرشک پفکی250گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 85000 قیمت درجه 2 : 65000
زرشک دانه اناری500گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 160000 قیمت درجه 2 : 120000
سویا 250گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 13500 قیمت درجه 2 : 11000
سویا 450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 23000 قیمت درجه 2 : 19000
سویا 700گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 34000 قیمت درجه 2 : 28000
سویا 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 42000 قیمت درجه 2 : 36000
عدس درشت 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 55000 قیمت درجه 2 : 49000
عدس ریز 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 53000 قیمت درجه 2 : 46000
گندم بلغور900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 28000 قیمت درجه 2 : 25000
گندم پوست کنده900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 27000 قیمت درجه 2 : 24000
لپه900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 79000 قیمت درجه 2 : 70000
لپه باقلازرد900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 53000 قیمت درجه 2 : 45000
لپه باقلاسبز450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 120000 قیمت درجه 2 : 100000
لوبیا چشم بلبلی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 66000 قیمت درجه 2 : 58000
لوبیا چیتی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 110000 قیمت درجه 2 : 100000
لوبیا سفید900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 80000 قیمت درجه 2 : 72000
لوبیا قرمز جگری و قمی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 80000 قیمت درجه 2 : 73000
لوبیا قرمز کپسولی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 103000 قیمت درجه 2 : 95000
لوبیا کشاورزی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 103000 قیمت درجه 2 : 95000
لیمو عمانی150گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 58000 قیمت درجه 2 : 51000
لیمو عمانی300گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 113000 قیمت درجه 2 : 103000
لیمو عمانی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 175000 قیمت درجه 2 : 160000
لیمو عمانی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 340000 قیمت درجه 2 : 310000
ماش 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 74000 قیمت درجه 2 : 68000
نخود900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 73000 قیمت درجه 2 : 67000
نخود و لوبیا900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 76000 قیمت درجه 2 : 68000
ذرت خشک وارداتی700 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 32500 قیمت درجه 2 : 30000
سویا 200 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 11000 قیمت درجه 2 : 9000