10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

حبوبات بسته بندی شرکتی
جوبلغور900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 32000 قیمت درجه 2 : 28000
جوپوست کنده900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 29000 قیمت درجه 2 : 25000
جو پرک 200گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 9000 قیمت درجه 2 : 7500
جو پرک 450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 18000 قیمت درجه 2 : 15500
جو پرک 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 35000 قیمت درجه 2 : 31000
دال عدس 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 54000 قیمت درجه 2 : 46000
ذرت خشک وارداتی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 89000 قیمت درجه 2 : 80000
ذرت خشک وارداتی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 45000 قیمت درجه 2 : 40000
زرشک خشک پفکی 500گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 170000 قیمت درجه 2 : 130000
زرشک خشک پفکی 250 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 85000 قیمت درجه 2 : 65000
زرشک خشک دانه اناری 500گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 160000 قیمت درجه 2 : 120000
سویا 250گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 17000 قیمت درجه 2 : 15500
سویا 450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 31000 قیمت درجه 2 : 29000
سویا 700گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 44000 قیمت درجه 2 : 40000
سویا 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 55000 قیمت درجه 2 : 48000
عدس درشت 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 64000 قیمت درجه 2 : 58000
عدس ریز 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 68000 قیمت درجه 2 : 62000
گندم بلغور900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 33000 قیمت درجه 2 : 28000
گندم پوست کنده900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 32000 قیمت درجه 2 : 27000
لپه900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 92000 قیمت درجه 2 : 83000
لپه باقلازرد900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 115000 قیمت درجه 2 : 100000
لپه باقلاسبز450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 150000 قیمت درجه 2 : 130000
لوبیا چشم بلبلی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 90000 قیمت درجه 2 : 81000
لوبیا چیتی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 120000 قیمت درجه 2 : 110000
لوبیا سفید900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 115000 قیمت درجه 2 : 105000
لوبیا قرمز جگری و قمی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 92000 قیمت درجه 2 : 81000
لوبیا قرمز کپسولی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 122000 قیمت درجه 2 : 114000
لوبیا کشاورزی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 103000 قیمت درجه 2 : 94000
لیمو عمانی150گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 93000 قیمت درجه 2 : 73000
لیمو عمانی300گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 183000 قیمت درجه 2 : 153000
لیمو عمانی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 270000 قیمت درجه 2 : 230000
لیمو عمانی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 530000 قیمت درجه 2 : 450000
ماش 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 112000 قیمت درجه 2 : 100000
نخود900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 98000 قیمت درجه 2 : 89000
نخود و لوبیا900گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 105000 قیمت درجه 2 : 95000
ذرت خشک وارداتی700 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 65000 قیمت درجه 2 : 60000
سویا 200 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 14000 قیمت درجه 2 : 13000
زرشک تازه خوشه ای ( خوله ای ) ... قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 75000
زرشک تازه به صورت دانه ای پاک ... قیمت هر عدد
قیمت درجه1 : 100000