05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آلایش گوشت گوساله وگوسفندی بسته بندی درمحل
گوسفندی -کله پاچه گوسفندی یک ... قیمت هر عدد
قیمت : 480000
گوسفندی -کله گوسفندی ( بدون م... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 120000
گوسفندی -پاچه گوسفندی هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 50000
گوسفندی -زبان گوسفندی هر عدد قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 125000
گوسفندی -مغز گوسفندی هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 65000
گوسفندی -سیراب وشیردان گوسفند... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 135000
گوسفندی -دل و جگر گوسفندی دست... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 420000
گوسفندی -جگر سفید گوسفندی هر ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 30000
گوسفندی -جگر سیاه گوسفندی هر ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 600000
گوسفندی -دل و قلوه گوسفندی ه... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 600000
گوساله -سیراب و شیردان گوساله ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 135000
گوساله- پاچه گوساله هر عدد قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 110000
گوساله -مغز گوساله هر عدد قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 120000
گوساله -زبان گوساله بدون حلقوم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 390000
گوساله- دل و قلوه گوساله هر ک... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 400000
گوساله-جگر سیاه گوساله هر کیلو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 400000