12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آلایش گوشت گوساله وگوسفندی بسته بندی درمحل
گوسفندی -کله پاچه یک دست کام... قیمت هر عدد
قیمت : 710000
گوسفندی -پاچه هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 70000
گوسفندی -مغز هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 130000
گوسفندی -سیراب وشیردان یکدست ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 200000
گوسفندی -دل و جگر دست کامل ه... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 660000
گوسفندی -جگر سیاه هر کیلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 860000
گوسفندی -دل و قلوه هر کیلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 860000
گوساله -سیراب و شیردان هر کیلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 200000
گوساله -زبان بدون حلقوم هر کی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 500000
گوساله- دل و قلوه هر کیلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 560000
گوساله-جگر سیاه هر کیلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 560000
گوسفندی -کله پوک ( بدون مغز و... قیمت هر عدد
قیمت : 170000
گوسفندی -جگر سفید هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 40000
گوسفندی -زبان هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 165000
گوساله -مغز هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 150000
گوساله- پاچه هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 180000