10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آلایش گوشت گوساله وگوسفندی بسته بندی درمحل
گوسفندی -کله پاچه گوسفندی یک ... قیمت هر عدد
قیمت : 560000
گوسفندی -پاچه گوسفندی هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 57500
گوسفندی -مغز گوسفندی هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 85000
گوسفندی -سیراب وشیردان گوسفند... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 170000
گوسفندی -دل و جگر گوسفندی دست... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 490000
گوسفندی -جگر سیاه گوسفندی هر ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 670000
گوسفندی -دل و قلوه گوسفندی ه... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 670000
گوساله -سیراب و شیردان گوساله ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 170000
گوساله -زبان گوساله بدون حلقوم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 440000
گوساله- دل و قلوه گوساله هر ک... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 430000
گوساله-جگر سیاه گوساله هر کیلو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 430000
گوسفندی -کله گوسفندی ( بدون م... قیمت هر عدد
قیمت : 150000
گوسفندی -جگر سفید گوسفندی هر ... قیمت هر عدد
قیمت : 30000
گوسفندی -زبان گوسفندی هر عد... قیمت هر عدد
قیمت : 160000
گوساله -مغز گوساله هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 120000
گوساله- پاچه گوساله هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 140000