10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ پوسته قهوه ای بستـه بندی و غیر بسته بندی
تخم مرغ پوسته قهوه ای صرفاًبس... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 148000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 83000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 85000 بسته بندی تلقی pet : 87000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 112000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 114000 بسته بندی تلقی pet : 116000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بند... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 37000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 39000 بسته بندی تلقی pet : 41000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 54000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 56000 بسته بندی تلقی pet : 58000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 71000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 73000 بسته بندی تلقی pet : 75000
تخم مرغ پوسته قهوه ای غیر ب... قیمت هر شانه
غیر بسته بندی : 138000