12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ پوسته قهوه ای بستـه بندی و غیر بسته بندی
تخم مرغ پوسته قهوه ای صرفاً ب... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 159000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 86000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 117000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بند... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 39000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 56000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 74000
تخم مرغ پوسته قهوه ای صرفاً بس... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 169000
تخم مرغ پوسته قهوه ای صرفاً بس... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 179000