07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ پوسته قهوه ای بستـه بندی و غیر بسته بندی
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 136000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 65000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 67000 بسته بندی تلقی pet : 70000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 92000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 94000 بسته بندی تلقی pet : 97000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بند... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 31500 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 33500 بسته بندی تلقی pet : 36500
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 46000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 48000 بسته بندی تلقی pet : 51000
تخم مرغ پوسته قهوه ای بسته بن... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 59000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 61000 بسته بندی تلقی pet : 64000
تخم مرغ پوسته قهوه ای غیر ب... قیمت هر شانه
غیر بسته بندی : 126000