05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ پوست قهوه ای(رسمی) بستـه و غیر بسته
تخم مرغ(پوست قهوه ای) غیر بسته... قیمت هر کیلو گرم
غیر بسته بندی : 74000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 ... قیمت هر کیلو گرم
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 157000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 160000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته بند... قیمت هر کیلو گرم
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 110000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 113000 بسته بندی تلقی pet : 116000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته بند... قیمت هر کیلو گرم
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 82500 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 85000 بسته بندی تلقی pet : 88000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته بند... قیمت هر کیلو گرم
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 67000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 70000 بسته بندی تلقی pet : 73000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته بند... قیمت هر کیلو گرم
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 52000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 55000 بسته بندی تلقی pet : 58000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته بند... قیمت هر کیلو گرم
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 36000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 38000 بسته بندی تلقی pet : 41000