12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع آبزیان فرآوری شده
قزل آلا ی رنگین کمان ( بین 300... قیمت هر کیلو گرم
شکم خالی بدون پولک ( ریال ) : 308000 استیک ( برش عمودی)( ریال) : 359000 فیله با پوست بدون استخوان ( ریال ) : 422000 فیله بدون پوست بدون استخوان ( ریال ) : 446000 فیله مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 476000
قزل آلا ی ویژه گوشت نارنجی بال... قیمت هر کیلو گرم
شکم خالی بدون پولک ( ریال ) : 354000 استیک ( برش عمودی)( ریال) : 414000 فیله با پوست بدون استخوان ( ریال ) : 487000 فیله بدون پوست بدون استخوان ( ریال ) : 514000 فیله مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 544000
آمور بالای 1500گرم قیمت هر کیلو گرم
شکم خالی بدون پولک ( ریال ) : 306000 استیک ( برش عمودی)( ریال) : 500000 فیله با پوست بدون استخوان ( ریال ) : 600000 فیله بدون پوست بدون استخوان ( ریال ) : 636000 فیله مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 666000
کپور بالای 1500گرم قیمت هر کیلو گرم
شکم خالی بدون پولک ( ریال ) : 306000 استیک ( برش عمودی)( ریال) : 500000 فیله با پوست بدون استخوان ( ریال ) : 589000 فیله بدون پوست بدون استخوان ( ریال ) : 636000 فیله مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 666000
فیتوفاگ بالای 1500گرم قیمت هر کیلو گرم
شکم خالی بدون پولک ( ریال ) : 178000 استیک ( برش عمودی)( ریال) : 293000 فیله با پوست بدون استخوان ( ریال ) : 345000 فیله بدون پوست بدون استخوان ( ریال ) : 373000 فیله مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 403000
بیگ هد بالای 3000گرم قیمت هر کیلو گرم
شکم خالی بدون پولک ( ریال ) : 208000 استیک ( برش عمودی)( ریال) : 335000 فیله با پوست بدون استخوان ( ریال ) : 394000 فیله بدون پوست بدون استخوان ( ریال ) : 395000 فیله مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 425000
فیل ماهی ( بلوگا ) قیمت هر کیلو گرم
شکم خالی بدون پولک ( ریال ) : 924000 استیک ( برش عمودی)( ریال) : 1296000 فیله با پوست بدون استخوان ( ریال ) : 1525000 فیله بدون پوست بدون استخوان ( ریال ) : 1712000 فیله مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 1740000
تیلاپیا قیمت هر کیلو گرم
شکم خالی بدون پولک ( ریال ) : 292000 استیک ( برش عمودی)( ریال) : 522000 فیله با پوست بدون استخوان ( ریال ) : 615000 فیله بدون پوست بدون استخوان ( ریال ) : 633000 فیله مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 663000
سیباس قیمت هر کیلو گرم
شکم خالی بدون پولک ( ریال ) : 373000 استیک ( برش عمودی)( ریال) : 435000 فیله با پوست بدون استخوان ( ریال ) : 512000 فیله بدون پوست بدون استخوان ( ریال ) : 540000 فیله مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 570000