10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع آبزیان فرآوری شده
قزل آلا قیمت هر کیلو گرم
قیمت زنده ( ریال ) : 240000 قیمت صید شده ( ریال) : 215000 قیمت استیک ( برش عمودی ) ( ریال ) : 410000 قیمت فیله شده ( ریال ) : 432000 قیمت مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 462000
قزل آلا ی ویژه گوشت نارنجی بال... قیمت هر کیلو گرم
قیمت زنده ( ریال ) : 250000 قیمت صید شده ( ریال) : 225000 قیمت استیک ( برش عمودی ) ( ریال ) : 423000 قیمت فیله شده ( ریال ) : 470000 قیمت مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 500000
آمور بالای 1200گرم قیمت هر کیلو گرم
قیمت زنده ( ریال ) : 230000 قیمت صید شده ( ریال) : 220000 قیمت استیک ( برش عمودی ) ( ریال ) : 564000 قیمت فیله شده ( ریال ) : 600000 قیمت مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 630000
کپور بالای 1000گرم قیمت هر کیلو گرم
قیمت زنده ( ریال ) : 210000 قیمت صید شده ( ریال) : 185000 قیمت استیک ( برش عمودی ) ( ریال ) : 570000 قیمت فیله شده ( ریال ) : 613000 قیمت مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 643000
فیتوفاگ بالای 1500گرم قیمت هر کیلو گرم
قیمت زنده ( ریال ) : 140000 قیمت صید شده ( ریال) : 115000 قیمت استیک ( برش عمودی ) ( ریال ) : 235000 قیمت فیله شده ( ریال ) : 316000 قیمت مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 346000
بیگ هد قیمت هر کیلو گرم
قیمت زنده ( ریال ) : 150000 قیمت صید شده ( ریال) : 129000 قیمت استیک ( برش عمودی ) ( ریال ) : 293000 قیمت فیله شده ( ریال ) : 375000 قیمت مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 405000
فیل ماهی ( بلوگا ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت زنده ( ریال ) : 650000 قیمت صید شده ( ریال) : 590000 قیمت استیک ( برش عمودی ) ( ریال ) : 990000 قیمت فیله شده ( ریال ) : 1470000 قیمت مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 1525000
تیلاپیا قیمت هر کیلو گرم
قیمت زنده ( ریال ) : 185000 قیمت صید شده ( ریال) : 154000 قیمت استیک ( برش عمودی ) ( ریال ) : 295000 قیمت فیله شده ( ریال ) : 310000 قیمت مرینت شده ( طعم دار)( ریال ) : 340000
میگوی دریایی میکس قیمت هر کیلو گرم
قیمت صید شده ( ریال) : 450000