12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت گرم گوسفندی وارداتی
ران پاک کرده گوسفندی با استخوا... قیمت هر کیلو گرم
استرالیایی تنظیم بازار بسته : 430000 استرالیایی تنظیم بازار فله : 400000 آسیای میانه تنظیم بازاربسته : 395000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) قیمت هر کیلو گرم
استرالیایی تنظیم بازار بسته : 350000 استرالیایی تنظیم بازار فله : 320000 آسیای میانه تنظیم بازاربسته : 329000
قلوه گاه با استخوان قیمت هر کیلو گرم
استرالیایی تنظیم بازار بسته : 216000 استرالیایی تنظیم بازار فله : 186000 آسیای میانه تنظیم بازاربسته : 199000
قلوه گاه بی استخوان قیمت هر کیلو گرم
استرالیایی تنظیم بازار بسته : 227000 استرالیایی تنظیم بازار فله : 197000 آسیای میانه تنظیم بازاربسته : 210000
راسته با استخوان قیمت هر کیلو گرم
استرالیایی تنظیم بازار بسته : 353000 استرالیایی تنظیم بازار فله : 323000 آسیای میانه تنظیم بازاربسته : 326000
کف دست با ماهیچه قیمت هر کیلو گرم
استرالیایی تنظیم بازار بسته : 425000 استرالیایی تنظیم بازار فله : 395000 آسیای میانه تنظیم بازاربسته : 392000
کف دست بدون ماهیچه قیمت هر کیلو گرم
استرالیایی تنظیم بازار بسته : 415000 استرالیایی تنظیم بازار فله : 385000 آسیای میانه تنظیم بازاربسته : 381000
ماهیچه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
استرالیایی تنظیم بازار بسته : 448000 استرالیایی تنظیم بازار فله : 418000 آسیای میانه تنظیم بازاربسته : 414000
گردن گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
استرالیایی تنظیم بازار بسته : 336000 استرالیایی تنظیم بازار فله : 306000 آسیای میانه تنظیم بازاربسته : 310000