12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی شرکتی
ران شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 235000 قیمت بسته 1000گرمی : 460000
ماهیچه شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 240000 قیمت بسته 1000گرمی : 470000
سردست شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 225000 قیمت بسته 1000گرمی : 440000
فیله شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 260000 قیمت بسته 1000گرمی : 510000
راسته شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 245000 قیمت بسته 1000گرمی : 480000
گردن شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 220000 قیمت بسته 1000گرمی : 430000
قلوه گاه شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 185000 قیمت بسته 1000گرمی : 360000
چرخکرده خالص 100 درصدشتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 190000 قیمت بسته 1000گرمی : 370000
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 180000 قیمت بسته 1000گرمی : 350000
قلم شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 12000 قیمت بسته 1000گرمی : 23000