05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی شرکتی
ران شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 210000 قیمت بسته 1000گرمی : 410000
ماهیچه شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 215000 قیمت بسته 1000گرمی : 420000
سردست شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 200000 قیمت بسته 1000گرمی : 390000
فیله شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 235000 قیمت بسته 1000گرمی : 460000
راسته شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 220000 قیمت بسته 1000گرمی : 430000
گردن شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 195000 قیمت بسته 1000گرمی : 380000
قلوه گاه شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 160000 قیمت بسته 1000گرمی : 310000
چرخکرده خالص 100 درصدشتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 170000 قیمت بسته 1000گرمی : 330000
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 160000 قیمت بسته 1000گرمی : 310000
قلم شتر قیمت هر عدد
قیمت بسته 500گرمی : 11000 قیمت بسته 1000گرمی : 21000