10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

مرغ تازه
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 81750
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 91000
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقاب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 82900
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 83700
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 93000
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقاب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 84900