05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

مرغ تازه
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 64500
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 72000
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقاب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 65700
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 66500
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 74000
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقاب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 67700