12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

مرغ تازه
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 103000
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 115000
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقاب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 104000
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 106000
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 118000
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقاب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 107000