07/17/2018 - سه شنبه 26 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

مرغ تازه
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 74900
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 83600
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقاب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 76100
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 76900
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 85600
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقاب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 78100