12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

بلدرچین تازه و منجمد
بلدرچین کامل تازه بسته بندی 50... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 110000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی 80... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 170000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی 10... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 220000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بش... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 290000
منجمد- بلدرچین منجمد بسته بندی... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 120000
منجمد- بلدرچین منجمد بسته بندی... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 180000
منجمد- بلدرچین منجمد بسته بندی... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 230000
منجمد- بلدرچین منجمد بسته بندی... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 300000