10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

کبک تازه و منجمد
کبک منجمدبسته1000گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 370000
کبک منجمدبسته800گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 300000
کبک منجمدبسته500گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 190000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 360000
کبک کامل تازه بسته500گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 180000