07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

کبک تازه و منجمد
کبک منجمدبسته1000گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 300000
کبک منجمدبسته800گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 245000
کبک منجمدبسته500گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 155000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 290000
کبک کامل تازه بسته500گرمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 145000