12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ داخلی پوسته سفید(بسته بندی و غیر بسته بندی )
تخم مرغ غیر بسته بندی قیمت هر کیلو گرم
غیر بسته بندی : 85000
تخم مرغ صرفاً بسته بندی شنا... قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 148000
تخم مرغ بسته 15 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 86000
تخم مرغ بسته 20 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 117000
تخم مرغ بسته 12 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 74000
تخم مرغ بسته 9 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 56000
تخم مرغ بسته 6 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 39000
تخم مرغ غیر بسته بندی30عدد... قیمت هر شانه
غیر بسته بندی : 138000
تخم مرغ غیر بسته بندی 30عددی قیمت هر شانه
غیر بسته بندی : 160000
تخم مرغ صرفاً بسته بندی شناس... قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 169000
تخم مرغ صرفاً بسته بندی شناس... قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 159000
تخم مرغ صرفاً بسته بندی شناسن... قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 179000