05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ داخلی(بسته بندی و غیر بسته بندی )
تخم مرغ غیر بسته بندی قیمت هر کیلو گرم
غیر بسته بندی : 62000
تخم مرغ بسته بندی 30 قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 126000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 127000
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 64000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 66000 بسته بندی pet : 69000
بسته 20 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 92000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 94000 بسته بندی pet : 97000
بسته 12 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 60000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 62000 بسته بندی pet : 65000
بسته 9 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 46000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 48000 بسته بندی pet : 51000
بسته 6 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 32000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 34000 بسته بندی pet : 37000