10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ داخلی پوسته سفید(بسته بندی و غیر بسته بندی )
تخم مرغ صرفاً بسته بندی شناسن... قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 148000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 151000
تخم مرغ بسته 15 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 83000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 85000 بسته بندی pet : 87000
تخم مرغ بسته 20 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 112000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 114000 بسته بندی pet : 116000
تخم مرغ بسته 12 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 71000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 73000 بسته بندی pet : 75000
تخم مرغ بسته 9 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 54000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 56000 بسته بندی pet : 58000
تخم مرغ بسته 6 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 37000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 39000 بسته بندی pet : 41000
تخم مرغ غیر بسته بندی30عددی(... قیمت هر شانه
غیر بسته بندی : 138000