07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ داخلی پوسته سفید(بسته بندی و غیر بسته بندی )
تخم مرغ بسته 30 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 136000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 137000
تخم مرغ بسته 15 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 65000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 67000 بسته بندی pet : 70000
تخم مرغ بسته 20 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 92000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 94000 بسته بندی pet : 97000
تخم مرغ بسته 12 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 59000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 61000 بسته بندی pet : 64000
تخم مرغ بسته 9 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 46000 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 48000 بسته بندی pet : 51000
تخم مرغ بسته 6 عددی قیمت هر عدد
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 31500 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 33500 بسته بندی pet : 36500
تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عدد... قیمت هر شانه
غیر بسته بندی : 126000