12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت گوساله و گوسفندی بسته بندی شرکتی ،داخلی ، وارداتی ، تنظیم بازاری
گوسفندی - خورشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 480000
گوسفندی - راسته با استخوان گوس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 398000
گوسفندی - راسته بی استخوان ممت... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 613000
گوسفندی - ران پاک کرده با استخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 490000
گوسفندی - ران کامل ممتاز گوسفن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 490000
گوسفندی - کف دست قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 480000
گوسفندی -قلوه گاه بی استخوان گ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 285000
گوسفندی - گردن گوسفند قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 398000
گوسفندی - ماهیچه قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 480000
گوسفندی - ماهیچه پلویی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 480000
گوساله -خورشتی گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 622000
گوساله -راسته پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 686000
گوساله -ران پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 639000
گوساله -دمبالیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 377000
گوساله -سردست پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 611000
گوساله -قلوه گاه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 407000
گوساله -گردن گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 558000
گوساله -قلم گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 52300
گوساله -ماهیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 639000
گوسفندی - دمبالیچه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 225000
گوساله-چرخکره گوساله تازه قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 429000
گوسفندی-نیم شقه ران گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 385000
گوسفندی-نیم شقه سردست گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 365000
گوسفندی -شقه - لاشه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 375000
گوساله و گوسفندی - چرخکره مخلو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 429000
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی ( ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 675000