05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت گوساله و گوسفندی بسته بندی شرکتی ،داخلی ، وارداتی ، تنظیم بازاری
گوسفندی - خورشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوسفندی - راسته با استخوان گوس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 350000
گوسفندی - راسته بی استخوان ممت... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 540000
گوسفندی - ران پاک کرده با استخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 430000
گوسفندی - ران کامل ممتاز گوسفن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 430000
گوسفندی - کف دست قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوسفندی -قلوه گاه بی استخوان گ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 250000
گوسفندی - گردن گوسفند قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 350000
گوسفندی - ماهیچه قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوسفندی - ماهیچه پلویی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوساله -خورشتی گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 417000
گوساله -راسته پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 459000
گوساله -ران پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 430000
گوساله -دمبالیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 255000
گوساله -سردست پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 406000
گوساله -قلوه گاه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 274000
گوساله -گردن گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 375000
گوساله -قلم گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 33000
گوساله -ماهیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 430000
گوساله و گوسفندی -چرخکرده مخلو... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 281000
گوسفندی - دمبالیچه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 225000
گوساله-چرخکره گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 281000
گوسفندی-نیم شقه ران گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 340000
گوسفندی-نیم شقه سردست گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 320000
گوسفندی -شقه - لاشه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 330000
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 595000