07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت گوساله و گوسفندی بسته بندی شرکتی ،داخلی ، وارداتی ، تنظیم بازاری
گوسفندی - خورشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوسفندی - راسته با استخوان گوس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 350000
گوسفندی - راسته بی استخوان ممت... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 540000
گوسفندی - ران پاک کرده با استخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 430000
گوسفندی - ران کامل ممتاز گوسفن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 430000
گوسفندی - کف دست قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوسفندی -قلوه گاه بی استخوان گ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 250000
گوسفندی - گردن گوسفند قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 350000
گوسفندی - ماهیچه قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوسفندی - ماهیچه پلویی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوساله -خورشتی گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 482000
گوساله -راسته پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 532000
گوساله -ران پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 499000
گوساله -دمبالیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 295000
گوساله -سردست پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 469000
گوساله -قلوه گاه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 316000
گوساله -گردن گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 433000
گوساله -قلم گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 42000
گوساله -ماهیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 499000
گوسفندی - دمبالیچه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 225000
گوساله-چرخکره گوساله تازه قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 310000
گوسفندی-نیم شقه ران گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 340000
گوسفندی-نیم شقه سردست گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 320000
گوسفندی -شقه - لاشه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 330000
گوساله و گوسفندی - چرخکره مخلو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 310000
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی ( ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 595000