07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت گرم گوساله و گوسفندی بسته در محل،داخلی ، وارداتی ، تنظیم بازاری
گوسفندی - راسته با استخوان گوس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 350000
گوسفندی - ران کامل ممتاز گوسفن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 430000
گوسفندی - کف دست با ماهیچه گوس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوسفندی - قلوه گاه بی استخوان ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 250000
گوسفندی - گردن گوسفند قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 350000
گوساله - راسته پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 522000
گوساله - ران پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 489000
گوساله - سردست پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 459000
گوساله - فیله پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 780000
گوساله - قلم گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 40000
گوساله - قلوه گاه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 306000
گوساله - گردن گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 423000
گوساله - ماهیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 489000
گوساله - دمبالیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 285000
گوسفندی - دمبالیچه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 195000
گوسفندی - سرسینه و دنده گوسفن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 85000
گوسفندی - راسته بی استخوان ممت... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 540000
گوساله - سرسینه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 90000
گوسفندی - نیم شقه ران گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 340000
گوسفندی - نیم شقه سردست گوسفند... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 320000
گوسفندی - شقه - لاشه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 330000
گوسفندی - فیله ممتاز گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 595000