05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت گرم گوساله و گوسفندی و بسته در محل،داخلی ، وارداتی ، تنظیم بازاری
گوسفندی - راسته با استخوان گوس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 350000
گوسفندی - ران کامل ممتاز گوسفن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 430000
گوسفندی - کف دست با ماهیچه گوس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوسفندی - قلوه گاه بی استخوان ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 250000
گوسفندی - گردن گوسفند قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 350000
گوساله - راسته پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 449000
گوساله - ران پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوساله - سردست پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 396000
گوساله - فیله پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 710000
گوساله - قلم گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 32000
گوساله - قلوه گاه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 264000
گوساله - گردن گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 365000
گوساله - ماهیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گوساله - دمبالیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 245000
گوسفندی - دمبالیچه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 195000
گوسفندی - سرسینه و دنده گوسفن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 85000
گوسفندی - راسته بی استخوان ممت... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 540000
گوساله -سرسینه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 85000
گوسفندی - نیم شقه ران گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 340000
گوسفندی - نیم شقه سردست گوسفند... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 320000
گوسفندی - شقه - لاشه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 330000
گوسفندی - فیله ممتاز گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 595000