12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت گرم گوساله و گوسفندی بسته در محل،داخلی ، وارداتی ، تنظیم بازاری
گوسفندی - راسته با استخوان گوس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 398000
گوسفندی - ران کامل ممتاز گوسفن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 490000
گوسفندی - کف دست با ماهیچه گوس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 480000
گوسفندی - قلوه گاه بی استخوان ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 285000
گوسفندی - گردن گوسفند قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 398000
گوساله - راسته پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 666000
گوساله - ران پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 619000
گوساله - سردست پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 591000
گوساله - فیله پاک کرده گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 870000
گوساله - قلم گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 44000
گوساله - قلوه گاه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 387000
گوساله - گردن گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 538000
گوساله - ماهیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 619000
گوساله - دمبالیچه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 357000
گوسفندی - دمبالیچه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 195000
گوسفندی - سرسینه و دنده گوسفن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 85000
گوسفندی - راسته بی استخوان ممت... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 613000
گوساله - سرسینه گوساله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 98100
گوسفندی - نیم شقه ران گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 385000
گوسفندی - نیم شقه سردست گوسفند... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 365000
گوسفندی - شقه - لاشه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 375000
گوسفندی - فیله ممتاز گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 675000