07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آلایش گوشت گوساله و گوسفندی بسته بندی شرکتی
گوسفندی- کله پاچه یک دست کامل... قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 550000
گوسفندی -پاچه گوسفندی 6 عددی قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 360000
گوسفندی -پاچه گوسفند4عددی قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 240000
گوسفندی- زبان گوسفند3عددی قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 460000
گوسفندی -مغز گوسفند3عددی قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 260000
گوسفندی -جگر سیاه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 620000
گوسفندی -دل و قلوه گوسفندی قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 620000
گوساله -سیراب و شیردان گوساله قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 160000
گوساله - پاچه گوساله هر کیلوگ... قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 70000
گوساله -زبان گوساله بدون حلقوم... قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 410000
گوساله -دل و قلوه گوساله هر ک... قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 410000
گوساله -جگر سیاه گوساله قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 410000
گوسفندی -سیراب شیردان گوسفندی... قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 160000
گوسفندی -کله پاچه نیم دست قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 380000
گوساله - مغز گوساله هرعدد قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 130000
گوسفندی -کله پاچه ربع دست قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 220000
گوسفندی -کله گوسفندی ( بدون م... قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 150000