10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آبزیان
شمال-اردک ماهی( بالای 700گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 280000
شمال-سفید دریایی( بالای 900گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 400000
شمال-سفید دریایی(بین 700تا 900... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 380000
شمال-سفید دریایی( بین 500تا 70... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
شمال-سوف( بالای 800گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 299000
شمال-سوف ( بین 400تا 800گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 279000
شمال-سیم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 90000
شمال-کفال( بالای 900گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 390000
شمال-کفال( بین 600تا 900گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 360000
شمال-کفال( بین 300تا 600گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 320000
شمال-کیلکا قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 75000
پرورشی آمور(کپورعلفخوارسفید)با... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 230000
پرورشی آمور(کپورعلفخوارسفید)10... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 210000
پرورشی کپورسرگنده( بیگ هد)بالا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 149000
پرورشی کپورسرگنده( بیگ هد)2000... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 130000
پرورشی فیتوفاگ( کپور نقره ای ،... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 130000
پرورشی فیتوفاگ(کپور نقره ای ، ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
پرورشی فیتوفاگ(کپور نقره ای، آ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 100000
پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 230000
پرورشی کپوربالای1500گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
پرورشی کپوربین1000تا1500گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 185000
ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و د... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 450000
ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 400000
ماهی بیاح ( بالای 200گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 100000
ماهی پرستو(کمتر از500گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 470000
ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 100... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 440000
ماهی راشکو ( بین 1000تا 3000گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 450000
ماهی راشکو ( بالای 3000گرم ) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 420000
ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای 3... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین 100... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 130000
ماهی سارم (بین 1000تا 3000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 195000
ماهی سارم (بین 3000تا 5000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 175000
ماهی سرخو ( بالای 3000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 420000
ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 460000
ماهی سکن با سرودم( بالای 2000گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 270000
ماهی سنگسرطلایی( بالای 1000گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 370000
ماهی سنگسر طلایی(بین 700تا 100... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 340000
ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 330000
پرورشی سیباس قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 300000
ماهی شانک ( بالای 400گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 280000
ماهی شوریده (بالای 700گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 490000
ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 450000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 490000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم( ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 510000
ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 125000
ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 130000
ماهی عروس(بالای 700گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 100000
ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 410000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 310000
ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بی... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 340000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 280000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 290000
ماهی کتو ( بالای 500گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 50000
ماهی کفشک ( بالای 1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
ماهی کفشک ( بین 700 تا 1000گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 300000
ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 180000
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
ماهی میش شکم پر( بین 1000تا 30... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 220000
ماهی میش شکم پر( بین 3000تا 60... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
ماهی میش شکم خالی( بین 3000تا ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 210000
ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 300000
ماهی هامور( بین 1000 تا 3000گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 325000
منجمدبچه شیر (بین 1000تا 3000گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 430000
منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 360000
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 380000
منجمدحسون سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 100000
منجمدحسون سایزM قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 80000
منجمدحلوا سیاه سایزXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 470000
منجمدحلوا سیاه سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 400000
منجمدحلوا سیاه سایزM قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 370000
منجمدراشگو سایزL,XL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 390000
منجمدردکاد وارداتی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
منجمدسارم صنعتی سایزlوXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 220000
منجمدسالمون وارداتی شکم خالی ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 870000
منجمدسرخو سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 310000
منجمدسلطان ابراهیم سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 155000
منجمدسلطان ابراهیم سایزM قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 140000
منجمدسنگسر سایر انواع سایزL,M قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 240000
منجمدسنگسر طلایی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 300000
منجمدشوریده داخلی سایزXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 420000
منجمدشوریده داخلی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 400000
منجمدشوریده داخلی سایزM قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 340000
منجمدشیر با سرو دم بالای 3000... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 480000
منجمدشیر بی سرو دم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 520000
منجمدطلال سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
منجمدکوتر دم سبز بالای 1000گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 300000
منجمدکوتر دم سیاه بالای 1000گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 220000
منجمدکفشک سایزXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 250000
منجمدکفشک سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
منجمدگیش معمولی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
منجمدگیش مقوایی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 210000
منجمدمیش سایز x و,xl قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 210000
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز51-... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 440000
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز41-... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 470000
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز31-... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 520000
منجمد هامور سایزXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
منجمد هوکی وارداتی-سایزLو,XL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 255000
زنده قزل آلای رنگین کمان بالای... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 260000
زنده آمور(کپورعلفخوار، سفیدپرو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 250000
زنده پرورشی کپوربالای1000گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 225000
زنده فیتوفاگ(کپور نقره ای، آزا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 155000
زنده کپور سرگنده(بیگ هد)بالای2... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 165000
ماهی حسون بالای 400گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 50000
ماهی شهری بالای 1000گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 210000
س میگوی دریایی تازه با سرمخلو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 490000
منجمدسکن با سر و دم (سایز L) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 180000
منجمدماهی شهری سایزl قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 270000
منجمدمیگوی پرورشی مخلوط ( mix ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 320000
س میگوی پرورشی مخلوط ( mix) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 410000
ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000
زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 275000
پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 250000
منجمدماهی سالمون اسلایس شده ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 930000
منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 250000
منجمد ماهی چام سالمون فیله شده... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 340000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 180000
ماهی حلوا سفید (بالای 200گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 480000
ماهی قباد (بالای 1000 گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 430000
ماهی همام (بین 1000 تا 3000 گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 210000
ماهی همام ( بالای 3000 گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 175000
ماهی سلطان ابراهیم (بالای 250 ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 80000
منجمدسیلور وارهو سایزl قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
منجمد هیک فیله وارداتی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 270000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
پرورشی قزل آلای رنگین کمان( با... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 215000
زنده قزل آلای رنگین کمان ( بال... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 240000
ماهی زبان قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
منجمدمیگوی پرورشی سایز51-60 قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 430000
منجمدمیگوی پرورشی سایز70-61 قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 410000
منجمدکیلکا قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 48000
منجمد - سیباس با سر و دم شکم ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 270000
شمال-ماهی کولی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 90000