12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آبزیان
شمال-اردک ماهی( بالای 700گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
شمال-سفید دریایی( بالای 800گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 580000
شمال-سفید دریایی(بین 500تا 800... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 500000
شمال-سوف( بالای 800گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 360000
شمال-سوف ( بین 400تا 800گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 340000
شمال-سیم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
شمال-کفال( بالای 800گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 550000
شمال-کفال( بین 400تا 800گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 500000
شمال-کفال (زیر 400گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
شمال-کیلکا قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 85000
پرورشی آمور(بالای1500گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 240000
پرورشی آمور(1000تا1500گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 250000
پرورشی بیگ هد(بالای3000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
پرورشی بیگ هد(2000تا3000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 145000
پرورشی فیتوفاگ(بالای 1500گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 140000
پرورشی فیتوفاگ(بین 1000تا 1500... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 130000
پرورشی فیتوفاگ(بین 700تا 1000گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 247000
پرورشی کپور(بالای1500گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 240000
پرورشی کپور(بین1000تا1500گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 210000
ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و د... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 520000
ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 490000
ماهی بیاح ( بالای 200گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
ماهی پرستو(کمتر از500گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 300000
ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 520000
ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 100... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 490000
ماهی راشکو ( بین 1000تا 3000گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 690000
ماهی راشکو ( بالای 3000گرم ) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 630000
ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای 3... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین 100... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 190000
ماهی سارم (بین 1000تا 3000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 230000
ماهی سارم (بین 3000تا 5000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
ماهی سرخو ( بالای 3000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 490000
ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 530000
ماهی سکن با سرودم( بالای 2000گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
ماهی سنگسرطلایی( بالای 1000گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 480000
ماهی سنگسر طلایی(بین 700تا 100... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 420000
ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 370000
پرورشی سیباس قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 300000
ماهی شانک ( بالای 400گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 380000
ماهی شوریده (بالای 700گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 530000
ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 490000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 550000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم( ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 570000
ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 190000
ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
ماهی عروس(بالای 700گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 180000
ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 480000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 390000
ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بی... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 420000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 320000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
ماهی کتو ( بالای 500گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 90000
ماهی کفشک ( بالای 1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 430000
ماهی کفشک ( بین 700 تا 1000گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 400000
ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 260000
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 290000
ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 230000
ماهی میش شکم پر( بین 1000تا 30... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 380000
ماهی میش شکم پر( بین 3000تا 60... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
ماهی میش شکم خالی( بین 3000تا ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 360000
ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 400000
ماهی هامور( بین 1000 تا 3000گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 450000
منجمدبچه شیر (بین 1000تا 3000گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 480000
منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 360000
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 380000
منجمدحسون سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
منجمدحسون سایزM قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 100000
منجمدحلوا سیاه سایزXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 490000
منجمدحلوا سیاه سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 470000
منجمدحلوا سیاه سایزM قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 420000
منجمدراشگو سایزL,XL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 450000
منجمدردکاد وارداتی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
منجمدسارم صنعتی سایزlوXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 220000
منجمدسالمون وارداتی شکم خالی ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 870000
منجمدسرخو سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 410000
منجمدسلطان ابراهیم سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 190000
منجمدسلطان ابراهیم سایزM قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
منجمدسنگسر سایر انواع سایزL,M قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 340000
منجمدسنگسر طلایی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 380000
منجمدشوریده داخلی سایزXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 450000
منجمدشوریده داخلی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 410000
منجمدشوریده داخلی سایزM قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 380000
منجمدشیر با سرو دم بالای 3000... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 520000
منجمدشیر بی سرو دم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 540000
منجمدطلال سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
منجمدکوتر دم سبز بالای 1000گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
منجمدکوتر دم سیاه بالای 1000گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 290000
منجمدکفشک سایزXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 390000
منجمدکفشک سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
منجمدگیش معمولی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 250000
منجمدگیش مقوایی سایزL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
منجمدمیش سایز x و,xl قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 250000
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز51-... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 520000
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز41-... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 570000
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز31-... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 620000
منجمد هامور سایزXL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 320000
منجمد هوکی وارداتی-سایزLو,XL قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 380000
زنده قزل آلای رنگین کمان ( بین... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 288000
زنده آمور(بالای1200گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 270000
زنده پرورشی کپور(بالای1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 260000
زنده فیتوفاگ(بالای1000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
زنده بیگ هد(بالای2000گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 180000
ماهی حسون بالای 400گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 90000
ماهی شهری بالای 1000گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 390000
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 290000
س میگوی دریایی تازه با سرمخلو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 570000
منجمدسکن با سر و دم (سایز L) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 280000
منجمدماهی شهری سایزl قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 330000
منجمدمیگوی پرورشی مخلوط ( mix ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 420000
س میگوی پرورشی مخلوط ( mix) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 470000
ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 180000
زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 299000
پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 285000
منجمدماهی سالمون اسلایس شده ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 930000
منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 250000
منجمد ماهی چام سالمون فیله شده... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 340000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 350000
ماهی حلوا سفید (بالای 200گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 750000
ماهی قباد (بالای 1000 گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 500000
ماهی همام (بین 1000 تا 3000 گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 290000
ماهی همام ( بالای 3000 گرم) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 250000
ماهی سلطان ابراهیم (بالای 250 ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
منجمدسیلور وارهو سایزl قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 200000
منجمد هیک فیله وارداتی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 395000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 230000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 270000
پرورشی قزل آلای رنگین کمان( با... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 232000
زنده قزل آلای رنگین کمان ( بال... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 268000
ماهی زبان قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 190000
منجمدمیگوی پرورشی سایز51-60 قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 480000
منجمدمیگوی پرورشی سایز70-61 قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 440000
منجمدکیلکا قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 60000
منجمد - سیباس با سر و دم شکم ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 280000
شمال-ماهی کولی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000
پرورشی تیلاپیا قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 220000