07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آجیل و خشکبار
آلبالو نیمه خشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 125000
آلو بخاراممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 290000 قیمت درجه 2 : 270000
آلو بخارا رسمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 240000 قیمت درجه 2 : 220000
آلو جنگلی درشت قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 100000 قیمت درجه 2 : 90000
آلو جنگلی ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 70000 قیمت درجه 2 : 55000
انجیــــر خشک (20% پرک) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 425000 قیمت درجه 2 : 375000
انجیر خشک معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 295000 قیمت درجه 2 : 245000
بادام با پوست( بادام سنگ ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 130000
بادام زمینی غلافدار( خام و بود... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 130000 قیمت درجه 2 : 110000
بادام منقا دو پوست کاغذی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 410000 قیمت درجه 2 : 370000
بادام منقا یک پوست کاغذی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 490000 قیمت درجه 2 : 450000
بادام هندی سایز320 قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 910000 قیمت درجه 2 : 870000
برگ زرد آلو ممتاز(زرین ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 190000 قیمت درجه 2 : 175000
برگ قیسی سکه ای قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 195000 قیمت درجه 2 : 175000
برگ هلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 115000 قیمت درجه 2 : 95000
برنجک - برنج بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 85000 قیمت درجه 2 : 75000
پسته احمدآقایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 770000 قیمت درجه 2 : 720000
پسته اکبری قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 870000 قیمت درجه 2 : 820000
پسته فندقی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 680000 قیمت درجه 2 : 630000
پسته کله قوچی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 850000 قیمت درجه 2 : 800000
تخمه آفتابگردان کله قوچی ( دور... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 130000
تخمه آفتابگردان ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 90000 قیمت درجه 2 : 75000
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 130000 قیمت درجه 2 : 120000
تخمه جابانی شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 100000
تخمه جابانی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 200000 قیمت درجه 2 : 150000
تخمه جابانی گلپر قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 170000 قیمت درجه 2 : 120000
تخمه کدو درشت مرمری خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 180000 قیمت درجه 2 : 150000
تخمه کدو درشت مرمری شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 170000 قیمت درجه 2 : 140000
تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 195000 قیمت درجه 2 : 165000
تخمه کدو گوشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 250000 قیمت درجه 2 : 220000
تخمه کدو مشهدی ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 210000 قیمت درجه 2 : 180000
تخمه محبوبی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 155000 قیمت درجه 2 : 125000
توت خشک سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 280000 قیمت درجه 2 : 230000
توت خشک سفید مرغوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 400000 قیمت درجه 2 : 330000
خلال بادام زمینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 160000 قیمت درجه 2 : 140000
خلال پسته ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1850000
ذرتک - ذرت شیرین بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 75000 قیمت درجه 2 : 65000
سنجد قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 170000 قیمت درجه 2 : 140000
سویا آجیلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 79000 قیمت درجه 2 : 69000
شاهدانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 125000
عدسک - عدس بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 110000 قیمت درجه 2 : 90000
عناب ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 225000 قیمت درجه 2 : 165000
فندق با پوست خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 360000 قیمت درجه 2 : 270000
کشمش پلویی( خرمایی وسیاه) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 130000
کشمش پلویی طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 148000 قیمت درجه 2 : 138000
کشمش سبز پیکانی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 240000 قیمت درجه 2 : 225000
کشمش سبز معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 200000 قیمت درجه 2 : 185000
کنجد بو داده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 135000 قیمت درجه 2 : 115000
کنجد خام سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 125000 قیمت درجه 2 : 105000
کنجد خام سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 90000 قیمت درجه 2 : 70000
گردو با پوست سوزنی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 180000 قیمت درجه 2 : 130000
گردو با پوست کاغذی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 430000 قیمت درجه 2 : 380000
گندم بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 45000 قیمت درجه 2 : 35000
شیرین گندمک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 60000 قیمت درجه 2 : 50000
گندمک توپی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 60000 قیمت درجه 2 : 50000
گوجه برغان طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 125000 قیمت درجه 2 : 115000
گوجه برغان سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 135000 قیمت درجه 2 : 125000
مغز بادام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 680000 قیمت درجه 2 : 590000
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 145000 قیمت درجه 2 : 125000
مغــز بــادام زمینی درشت ( با ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 145000 قیمت درجه 2 : 125000
مغـــز بـــــادام زمینی ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 110000 قیمت درجه 2 : 90000
مغز پسته خام و بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1280000 قیمت درجه 2 : 1180000
مغز تخمه آفتابگردان خام و بودا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 130000
مغـــز تخمــــه کدو درشت مرمری... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 295000 قیمت درجه 2 : 255000
مغـــز تخمــــه کدو ریز مشهدی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 270000 قیمت درجه 2 : 230000
مغز تخمه محبوبی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 270000 قیمت درجه 2 : 230000
مغز فندق خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 530000 قیمت درجه 2 : 480000
مغز گردو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 720000 قیمت درجه 2 : 660000
مغز گردو دوپرسفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 820000
مغـــز گــــردو دندانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 570000 قیمت درجه 2 : 510000
مویز بدون هسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 250000 قیمت درجه 2 : 190000
مویز با هسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 130000
نخودچی دو آتیشه بی نمک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 145000 قیمت درجه 2 : 110000
نخودچی دو آتیشه شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 115000
نخودچی باروکش طعم دار قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 110000
نخــودچی سفید بدون پوست (گل ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 135000 قیمت درجه 2 : 105000
خلال پسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1400000 قیمت درجه 2 : 1300000
برگ زردآلو معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 130000
خلال بادام درختی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 730000 قیمت درجه 2 : 630000
مغز هسته زردآلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 220000 قیمت درجه 2 : 170000
برگ قیسی معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 155000 قیمت درجه 2 : 125000
فندق با پوست شور (بوداده ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 370000 قیمت درجه 2 : 270000
مغز فندق شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 550000 قیمت درجه 2 : 500000
کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 125000 قیمت درجه 2 : 105000
مغز بادام زمینی ممتاز آستانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 230000 قیمت درجه 2 : 180000
مغز گردو خورشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 490000 قیمت درجه 2 : 410000
پودر نارگیل چرب قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 130000
پودر نارگیل خشک قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 130000 قیمت درجه 2 : 115000
تخم شربتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 110000
خاکشیر قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 160000 قیمت درجه 2 : 130000
زرشک پفکی خشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 290000 قیمت درجه 2 : 250000
زرشک دانه اناری خشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 240000 قیمت درجه 2 : 190000
زرشک تازه با ساقه و برگ بسته ب... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 100000 قیمت درجه 2 : 90000
زرشک تازه بدون ساقه و برگ بسته... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 57500 قیمت درجه 2 : 50000
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 145000 قیمت درجه 2 : 135000
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 260000 قیمت درجه 2 : 230000
آلو خشک قطره طلا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 90000 قیمت درجه 2 : 70000