10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آجیل و خشکبار
آلبالو نیمه خشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 170000 قیمت درجه 2 : 150000
آلو بخاراممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 310000 قیمت درجه 2 : 280000
آلو بخارا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 240000 قیمت درجه 2 : 220000
آلو جنگلی درشت قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 135000 قیمت درجه 2 : 120000
آلو جنگلی ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 100000 قیمت درجه 2 : 85000
انجیــــر خشک (20% پرک) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 445000 قیمت درجه 2 : 395000
انجیر خشک معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 310000 قیمت درجه 2 : 260000
بادام با پوست( بادام سنگ ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 210000 قیمت درجه 2 : 190000
بادام زمینی غلافدار( خام و بود... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 160000 قیمت درجه 2 : 140000
بادام منقا دو پوست کاغذی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 495000 قیمت درجه 2 : 455000
بادام منقا یک پوست کاغذی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 610000 قیمت درجه 2 : 550000
بادام هندی سایز320 قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1200000 قیمت درجه 2 : 1100000
برگ زرد آلو ممتاز(زرین ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 220000 قیمت درجه 2 : 200000
برگ قیسی سکه ای قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 230000 قیمت درجه 2 : 210000
برگ هلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 120000
برنجک - برنج بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 100000 قیمت درجه 2 : 90000
پسته احمدآقایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1150000 قیمت درجه 2 : 1050000
پسته اکبری قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1250000 قیمت درجه 2 : 1150000
پسته فندقی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1050000 قیمت درجه 2 : 950000
پسته کله قوچی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1200000 قیمت درجه 2 : 1100000
تخمه آفتابگردان کله قوچی ( دور... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 170000 قیمت درجه 2 : 150000
تخمه آفتابگردان ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 120000 قیمت درجه 2 : 100000
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 155000 قیمت درجه 2 : 140000
تخمه جابانی شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 100000
تخمه جابانی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 200000 قیمت درجه 2 : 150000
تخمه جابانی گلپر قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 170000 قیمت درجه 2 : 120000
تخمه کدو درشت مرمری خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 280000 قیمت درجه 2 : 240000
تخمه کدو درشت مرمری شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 270000 قیمت درجه 2 : 230000
تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 250000 قیمت درجه 2 : 220000
تخمه کدو گوشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 320000 قیمت درجه 2 : 290000
تخمه کدو مشهدی ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 260000 قیمت درجه 2 : 230000
تخمه محبوبی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 165000 قیمت درجه 2 : 135000
توت خشک سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 280000 قیمت درجه 2 : 230000
توت خشک سفید مرغوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 400000 قیمت درجه 2 : 330000
خلال بادام زمینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 198000 قیمت درجه 2 : 178000
خلال پسته ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 2200000
ذرتک - ذرت شیرین بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 95000 قیمت درجه 2 : 85000
سنجد قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 190000 قیمت درجه 2 : 160000
سویا آجیلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 85000 قیمت درجه 2 : 75000
شاهدانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 160000 قیمت درجه 2 : 140000
عدسک - عدس بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 110000 قیمت درجه 2 : 90000
عناب ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 250000 قیمت درجه 2 : 200000
فندق با پوست خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 360000 قیمت درجه 2 : 270000
کشمش پلویی( خرمایی وسیاه) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 155000 قیمت درجه 2 : 140000
کشمش پلویی طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 160000 قیمت درجه 2 : 145000
کشمش سبز پیکانی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 250000 قیمت درجه 2 : 230000
کشمش سبز معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 220000 قیمت درجه 2 : 200000
کنجد بو داده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 200000 قیمت درجه 2 : 180000
کنجد خام سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 190000 قیمت درجه 2 : 170000
کنجد خام سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 130000
گردو با پوست سوزنی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 210000 قیمت درجه 2 : 160000
گردو با پوست کاغذی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 480000 قیمت درجه 2 : 430000
گندم بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 55000 قیمت درجه 2 : 45000
شیرین گندمک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 70000 قیمت درجه 2 : 60000
گندمک توپی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 70000 قیمت درجه 2 : 60000
گوجه برغان طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 130000
گوجه برغان سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 140000
مغز بادام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 880000 قیمت درجه 2 : 790000
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 160000 قیمت درجه 2 : 140000
مغــز بــادام زمینی درشت ( با ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 160000 قیمت درجه 2 : 140000
مغـــز بـــــادام زمینی ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 125000 قیمت درجه 2 : 105000
مغز پسته خام و بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1600000 قیمت درجه 2 : 1500000
مغز تخمه آفتابگردان خام و بودا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 180000 قیمت درجه 2 : 160000
مغـــز تخمــــه کدو درشت مرمری... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 340000 قیمت درجه 2 : 300000
مغـــز تخمــــه کدو ریز مشهدی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 320000 قیمت درجه 2 : 280000
مغز تخمه محبوبی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 300000 قیمت درجه 2 : 260000
مغز فندق خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 840000 قیمت درجه 2 : 780000
مغز گردو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 850000 قیمت درجه 2 : 770000
مغز گردو دوپرسفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 950000
مغـــز گــــردو دندانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 600000 قیمت درجه 2 : 520000
مویز بدون هسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 350000 قیمت درجه 2 : 290000
مویز با هسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 190000 قیمت درجه 2 : 170000
نخودچی دو آتیشه بی نمک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 175000 قیمت درجه 2 : 150000
نخودچی دو آتیشه شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 180000 قیمت درجه 2 : 155000
نخودچی باروکش طعم دار قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 120000
نخــودچی سفید بدون پوست (گل ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 160000 قیمت درجه 2 : 140000
خلال پسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1800000 قیمت درجه 2 : 1700000
برگ زردآلو معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 170000 قیمت درجه 2 : 150000
خلال بادام درختی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 950000 قیمت درجه 2 : 850000
مغز هسته زردآلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 290000 قیمت درجه 2 : 240000
برگ قیسی معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 190000 قیمت درجه 2 : 160000
فندق با پوست شور (بوداده ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 370000 قیمت درجه 2 : 270000
مغز فندق شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 860000 قیمت درجه 2 : 790000
کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 135000 قیمت درجه 2 : 110000
مغز بادام زمینی ممتاز آستانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 230000 قیمت درجه 2 : 180000
مغز گردو خورشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 490000 قیمت درجه 2 : 410000
پودر نارگیل چرب قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 200000 قیمت درجه 2 : 1800000
پودر نارگیل خشک قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 190000 قیمت درجه 2 : 170000
تخم شربتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 180000 قیمت درجه 2 : 150000
خاکشیر قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 230000 قیمت درجه 2 : 200000
زرشک پفکی خشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 310000 قیمت درجه 2 : 270000
زرشک دانه اناری خشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 260000 قیمت درجه 2 : 210000
زرشک تازه با ساقه و برگ بسته ب... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 100000 قیمت درجه 2 : 90000
زرشک تازه بدون ساقه و برگ بسته... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 57500 قیمت درجه 2 : 50000
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 175000 قیمت درجه 2 : 160000
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 330000 قیمت درجه 2 : 300000
آلو خشک قطره طلا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 120000 قیمت درجه 2 : 100000
مغز تخمه کدو گوشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 360000 قیمت درجه 2 : 320000