12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 120000 قیمت بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 122000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 93000 قیمت بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 95000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 76000 قیمت بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 78000 قیمت بسته بندی تلقی pet : 81000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 63000 قیمت بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 65000 قیمت بسته بندی تلقی pet : 68000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 45000 قیمت بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 47000 قیمت بسته بندی تلقی pet : 50000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 30000 قیمت بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 32000 قیمت بسته بندی تلقی pet : 35000