12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شترقطعه بندی و بسته بندی در محل
ران شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 450000
ماهیچه شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 460000
سردست شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 430000
فیله شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 500000
راسته شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 470000
گردن شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
قلوه گاه شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 350000
قلم شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 22000
کوهان سفید شتر (چربی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 210000
کوهان قرمز شتر (70% گوشت) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 310000
جگر شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 190000
دل و قلوه شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 220000