05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شترقطعه بندی و بسته بندی در محل
ران شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 400000
ماهیچه شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 410000
سردست شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 380000
فیله شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 450000
راسته شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000
گردن شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 370000
قلوه گاه شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 300000
قلم شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 20000
کوهان سفید شتر (چربی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 180000
کوهان قرمز شتر (70% گوشت) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 280000
جگر شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 150000
دل و قلوه شتر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 200000