07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع روغن بکر (تهیه شده با دستگاه پرس سرد)روغن کشی شده در محل
روغن بذر کتان قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 65000 500 میلی لیتر : 280000 1000میلی لیتر : 520000
روغن تخمه آفتابگردان قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 30000 500 میلی لیتر : 170000 1000میلی لیتر : 330000
روغن تخمه کدو قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 120000 500 میلی لیتر : 400000 1000میلی لیتر : 710000
روغن جوانه ذرت قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 70000
روغن مغز بادام زمینی قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 30000 500 میلی لیتر : 130000 1000میلی لیتر : 250000
روغن مغز بادام درختی(تلخ) قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 140000 500 میلی لیتر : 480000
روغن مغز بادام درختی (شیرین) قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 160000 500 میلی لیتر : 650000
روغن مغز پسته قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 150000 500 میلی لیتر : 600000 1000میلی لیتر : 1200000
روغن مغز فندق قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 160000 500 میلی لیتر : 550000 1000میلی لیتر : 1100000
روغن کنجد قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 25000 500 میلی لیتر : 165000 1000میلی لیتر : 320000
روغن مغز گردو سفید قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 150000 500 میلی لیتر : 650000 1000میلی لیتر : 1200000
روغن نارگیل قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 90000 500 میلی لیتر : 350000 1000میلی لیتر : 660000
روغن هسته انگور قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 120000 500 میلی لیتر : 380000 1000میلی لیتر : 650000
روغن هسته انار قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 180000
روغن کرچک قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 50000 500 میلی لیتر : 180000 1000میلی لیتر : 340000
روغن مغز هسته زردآلو قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 90000 500 میلی لیتر : 300000
روغن خردل خالص قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 150000 500 میلی لیتر : 800000
روغن خشخاش خالص قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 190000 500 میلی لیتر : 1100000
روغن زیره سبز خالص قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 70000 500 میلی لیتر : 480000
روغن رازیانه خالص قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 45000 500 میلی لیتر : 230000
روغن شاهدانه قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 170000 500 میلی لیتر : 1100000
روغن سیاهدانه قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 150000 500 میلی لیتر : 800000
روغن هسته آلبالو قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 200000 500 میلی لیتر : 1300000