05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع روغن بکر (تهیه شده با دستگاه پرس سرد)روغن کشی شده در محل
روغن بذر کتان قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 60000 500 میلی لیتر : 260000 1000میلی لیتر : 500000
روغن تخمه آفتابگردان قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 28000 500 میلی لیتر : 155000 1000میلی لیتر : 300000
روغن تخمه کدو قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 110000 500 میلی لیتر : 340000 1000میلی لیتر : 650000
روغن جوانه ذرت قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 70000
روغن مغز بادام زمینی قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 30000 500 میلی لیتر : 125000 1000میلی لیتر : 240000
روغن مغز بادام درختی(تلخ) قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 130000 500 میلی لیتر : 350000
روغن مغز بادام درختی (شیرین) قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 150000 500 میلی لیتر : 450000
روغن مغز پسته قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 150000 500 میلی لیتر : 600000 1000میلی لیتر : 1200000
روغن مغز فندق قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 160000 500 میلی لیتر : 550000 1000میلی لیتر : 1100000
روغن کنجد قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 20000 500 میلی لیتر : 140000 1000میلی لیتر : 280000
روغن مغز گردو سفید قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 130000 500 میلی لیتر : 550000 1000میلی لیتر : 1100000
روغن نارگیل قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 80000 500 میلی لیتر : 320000 1000میلی لیتر : 600000
روغن هسته انگور قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 110000 500 میلی لیتر : 250000 1000میلی لیتر : 450000
روغن هسته انار قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 160000
روغن کرچک قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 50000 500 میلی لیتر : 180000 1000میلی لیتر : 340000
روغن مغز هسته زردآلو قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 50000 500 میلی لیتر : 250000