12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع روغن بکر (تهیه شده با دستگاه پرس سرد)روغن کشی شده در محل
روغن بذر کتان قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 80000 500 میلی لیتر : 360000 1000میلی لیتر : 670000
روغن تخمه آفتابگردان قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 55000 500 میلی لیتر : 280000 1000میلی لیتر : 550000
روغن تخمه کدو قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 150000 500 میلی لیتر : 510000 1000میلی لیتر : 990000
روغن جوانه ذرت قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 80000
روغن مغز بادام زمینی قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 50000 500 میلی لیتر : 180000 1000میلی لیتر : 350000
روغن مغز بادام درختی(تلخ) قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 170000 500 میلی لیتر : 720000
روغن مغز بادام درختی (شیرین) قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 210000 500 میلی لیتر : 1000000
روغن مغز پسته قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 220000 500 میلی لیتر : 1100000
روغن مغز فندق قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 190000 500 میلی لیتر : 880000
روغن کنجد قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 45000 500 میلی لیتر : 270000 1000میلی لیتر : 530000
روغن مغز گردو سفید قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 190000 500 میلی لیتر : 920000
روغن نارگیل قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 120000 500 میلی لیتر : 540000 1000میلی لیتر : 980000
روغن هسته انگور قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 120000 500 میلی لیتر : 380000 1000میلی لیتر : 650000
روغن هسته انار قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 220000 500 میلی لیتر : 800000
روغن کرچک قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 70000 500 میلی لیتر : 300000 1000میلی لیتر : 540000
روغن مغز هسته زردآلو قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 150000 500 میلی لیتر : 580000
روغن خردل خالص قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 160000 500 میلی لیتر : 840000
روغن خشخاش خالص قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 210000 500 میلی لیتر : 1200000
روغن زیره سبز خالص قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 75000 500 میلی لیتر : 520000
روغن رازیانه خالص قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 50000 500 میلی لیتر : 280000
روغن شاهدانه قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 180000 500 میلی لیتر : 1200000
روغن سیاهدانه قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 180000 500 میلی لیتر : 980000
روغن هسته آلبالو قیمت هر میلی لیتر
60 میلی لیتر : 200000 500 میلی لیتر : 1300000