07/17/2018 - سه شنبه 26 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

حبوبات غیر شرکتی
باقلا خشک با پوست بدون غلاف قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 82000 قیمت درجه 2 : 72000
جوبلغور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 24000 قیمت درجه 2 : 19000
جو پوست کنده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 22500 قیمت درجه 2 : 17500
جوپرک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 23500 قیمت درجه 2 : 18500
دال عدس قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 45000 قیمت درجه 2 : 35000
ذرت خشک وارداتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 39500 قیمت درجه 2 : 34500
سویا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 37000 قیمت درجه 2 : 34000
عدس درشت قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 52000 قیمت درجه 2 : 47000
عدس ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 50000 قیمت درجه 2 : 45000
گندم بلغور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 24000 قیمت درجه 2 : 20000
گندم پوست کنده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 23500 قیمت درجه 2 : 19500
لپه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 75000 قیمت درجه 2 : 65000
لپه باقلازرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 50000 قیمت درجه 2 : 44000
لپه باقلاسبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 220000 قیمت درجه 2 : 180000
لوبیا چشم بلبلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 63000 قیمت درجه 2 : 53000
لوبیا چیتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 105000 قیمت درجه 2 : 95000
لوبیا سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 78000 قیمت درجه 2 : 68000
لوبیا قرمز جگری وقمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 75000 قیمت درجه 2 : 68000
لوبیا قرمز کپسولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 99000 قیمت درجه 2 : 89000
لوبیا کشاورزی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 99000 قیمت درجه 2 : 89000
لیمو عمانی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 300000 قیمت درجه 2 : 260000
ماش قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 69000 قیمت درجه 2 : 65000
نخود قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 70000 قیمت درجه 2 : 60000
نخود و لوبیا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 73500 قیمت درجه 2 : 63500