10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

حبوبات غیر شرکتی
باقلا خشک با پوست بدون غلاف قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 105000 قیمت درجه 2 : 95000
جوبلغور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 28000 قیمت درجه 2 : 23000
جو پوست کنده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 26000 قیمت درجه 2 : 21000
جوپرک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 27000 قیمت درجه 2 : 22000
دال عدس قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 49000 قیمت درجه 2 : 39000
ذرت خشک وارداتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 85000 قیمت درجه 2 : 76000
سویا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 48000 قیمت درجه 2 : 44000
عدس درشت قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 59000 قیمت درجه 2 : 53000
عدس ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 63000 قیمت درجه 2 : 58000
گندم بلغور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 27000 قیمت درجه 2 : 22000
گندم پوست کنده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 26000 قیمت درجه 2 : 21000
لپه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 86000 قیمت درجه 2 : 77000
لپه باقلازرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 110000 قیمت درجه 2 : 100000
لپه باقلاسبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 275000 قیمت درجه 2 : 235000
لوبیا چشم بلبلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 88000 قیمت درجه 2 : 80000
لوبیا چیتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 115000 قیمت درجه 2 : 105000
لوبیا سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 110000 قیمت درجه 2 : 100000
لوبیا قرمز جگری وقمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 87000 قیمت درجه 2 : 79000
لوبیا قرمز کپسولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 118000 قیمت درجه 2 : 108000
لوبیا کشاورزی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 99000 قیمت درجه 2 : 90000
لیمو عمانی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 490000 قیمت درجه 2 : 420000
ماش قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 105000 قیمت درجه 2 : 95000
نخود قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 93000 قیمت درجه 2 : 84000
نخود و لوبیا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 100000 قیمت درجه 2 : 90000