05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

حبوبات غیر شرکتی
باقلا خشک با پوست بدون غلاف قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 82000 قیمت درجه 2 : 72000
جوبلغور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 24000 قیمت درجه 2 : 19000
جو پوست کنده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 22500 قیمت درجه 2 : 17500
جوپرک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 23500 قیمت درجه 2 : 18500
دال عدس قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 45000 قیمت درجه 2 : 35000
ذرت خشک وارداتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 38000 قیمت درجه 2 : 33000
سویا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 37000 قیمت درجه 2 : 34000
عدس درشت قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 51000 قیمت درجه 2 : 46000
عدس ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 49000 قیمت درجه 2 : 44000
گندم بلغور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 24000 قیمت درجه 2 : 20000
گندم پوست کنده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 23500 قیمت درجه 2 : 19500
لپه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 75000 قیمت درجه 2 : 65000
لپه باقلازرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 48000 قیمت درجه 2 : 42000
لپه باقلاسبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 220000 قیمت درجه 2 : 180000
لوبیا چشم بلبلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 55000 قیمت درجه 2 : 45000
لوبیا چیتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 98000 قیمت درجه 2 : 89000
لوبیا سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 74000 قیمت درجه 2 : 64000
لوبیا قرمز جگری وقمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 72000 قیمت درجه 2 : 65000
لوبیا قرمز کپسولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 92000 قیمت درجه 2 : 82000
لوبیا کشاورزی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 95000 قیمت درجه 2 : 85000
لیمو عمانی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 260000 قیمت درجه 2 : 220000
ماش قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 63000 قیمت درجه 2 : 59000
نخود قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 69000 قیمت درجه 2 : 59000
نخود و لوبیا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 71000 قیمت درجه 2 : 61000