12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

حبوبات غیر شرکتی
باقلا خشک با پوست بدون غلاف قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 98000 قیمت درجه 2 : 88000
جوبلغور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 35000 قیمت درجه 2 : 30000
جو پوست کنده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 34000 قیمت درجه 2 : 29000
جوپرک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 34000 قیمت درجه 2 : 29000
دال عدس قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 52000 قیمت درجه 2 : 42000
ذرت خشک وارداتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 95000 قیمت درجه 2 : 86000
سویا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 48000 قیمت درجه 2 : 44000
عدس درشت قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 57000 قیمت درجه 2 : 51000
عدس ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 61000 قیمت درجه 2 : 55000
گندم بلغور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 32000 قیمت درجه 2 : 27000
گندم پوست کنده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 31000 قیمت درجه 2 : 26000
لپه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 86000 قیمت درجه 2 : 76000
لپه باقلازرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 135000 قیمت درجه 2 : 125000
لپه باقلاسبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 275000 قیمت درجه 2 : 235000
لوبیا چشم بلبلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 110000 قیمت درجه 2 : 100000
لوبیا چیتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 118000 قیمت درجه 2 : 108000
لوبیا سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 125000 قیمت درجه 2 : 115000
لوبیا قرمز جگری وقمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 89000 قیمت درجه 2 : 79000
لوبیا قرمز کپسولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 129000 قیمت درجه 2 : 119000
لوبیا کشاورزی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 99000 قیمت درجه 2 : 90000
لیمو عمانی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 480000 قیمت درجه 2 : 410000
ماش قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 125000 قیمت درجه 2 : 115000
نخود قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 93000 قیمت درجه 2 : 84000
نخود و لوبیا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه1 : 107000 قیمت درجه 2 : 97000