07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

برنج
برنج شیرودی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 81000
انواع دودی پرمحصول قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 91000
برنج طارم اصل قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 108000
برنج طارم رمضانی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 79000
برنج طارم عسگری قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 77000
برنج فجرفله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 90000
برنج ندا قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 80000
برنج نیمدانه معطر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 68000
برنج نیمدانه پرمحصول قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 52000
برنج هاشمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 108000
برنج دمسیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 108000
هندی- برنج هندی دانه بلند مم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 73900
هندی - برنج ,وارداتی هندی دانه... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 69500
هندی- برنج وارداتی هندی دانه ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 65000
هندی- برنج وارداتی هندی دانه ب... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 60000
هندی- برنج وارداتی هندی دانه ب... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 50000
هندی- وارداتی هندی درجه یک دان... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 45000
هندی-برنج وارداتی هندی انواع ک... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 41000
تنظیم بازار-برنج وارداتی هندی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 56000
پاکستانی -برنج وارداتی پاکستان... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 60000
پاکستانی -برنج وارداتی انواع ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 50000
تایلندی -برنج وارداتی با برند ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 37000
تایلندی-برنج وارداتی - افتخار ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 36000
تایلندی -برنج وارداتی تایلند... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 39000
برنج معطر ایرانی سایر انواع (... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 60000
پاکستانی -برنج وارداتی پاکستان... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 70000
تنظیم بازار -برنج وارداتی هندی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 26000
تنظیم بازار -برنج وارداتی تایل... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 39000