12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

برنج
برنج شیرودی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 120000
انواع دودی پرمحصول قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 132000
برنج طارم اصل قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 137000
برنج طارم رمضانی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 109000
برنج طارم عسگری قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 108000
برنج فجرفله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 125000
برنج ندا قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 110000
برنج نیمدانه معطر قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 85000
برنج نیمدانه پرمحصول قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 70000
برنج هاشمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 137000
برنج دمسیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 137000
هندی - برنج دانه بلند ممتاز ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 80000
هندی - برنج دانه بلند1121 درج... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 77000
هندی- برنج دانه بلند 1121درجه... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 75000
هندی- برنج دانه بلند1121درجهC قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 72000
هندی- برنج دانه بلند1121درجهD قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 65000
هندی- دانه کوتاه درجه یک قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 50000
هندی-برنج دانه کوتاه درجه2 قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 45000
تنظیم بازار-برنج وارداتی هندی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 56000
پاکستانی -برنج وارداتی پاکستان... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 82000
پاکستانی -برنج وارداتی انواع ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 80000
تایلندی -برنج وارداتی با برند ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 55000
تایلندی-برنج وارداتی - افتخار ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 54000
تایلندی -برنج وارداتی تایلند... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 57300
برنج معطر ایرانی سایر انواع (... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 95000
پاکستانی -برنج وارداتی پاکستان... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 82000
تنظیم بازار -برنج وارداتی هندی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 26000
تنظیم بازار -برنج وارداتی تایل... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب( کیلوگرم - ریال ) : 39000