12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398 ::
Menu

گواهینامه ها


عضویت در مجمع شهرداری های آسیایی حامی توسعه کشاورزی ارگانیک

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

iso14001 و اجرای آن در میادین و بازارها

قوانین و مقررات شهرداری تهران

قوانین، الزامات و استانداردهای حوزه ایمنی شهری