12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398 ::
Menu

ارکان سازمان

 سازمان میادین میوه  و تره بار و فرآورده های کشاورزی بر اساس مصوبه شورای انقلاب در بهمن ماه 1358 زیر نظر شهرداری تهران تشکیل شد اما اساسنامه سازمان در سال 1370 به تصویب وزارت کشور رسید. بر اساس ماده (3) این اساسنامه، سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی، سازمانی وابسته به شهرداری تهران است اما شخصیت حقوقی مستقل و  استقلال مالی و اداری دارد و بر اساس اصول بازرگانی اداره می شود.

 ارکان سازمان بر اساس ماده  (9) اساسنامه عبارت است از:
  1) شورای سازمان
  2) هیأت مدیره
  3) مدیر عامل
  4) بازرس (حسابرس)

 

1- شورای سازمان

 شورای سازمان مرکب از پنج عضو به شرح زیر است:
  - شهردار تهران به عنوان ریاست شورا
  - معاون خدمات شهری تهران
  - سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید وزارت کشور

 

2- هیأت مدیره سازمان

 هیأت مدیره سازمان دارای سه عضو اصلی است:
  - معاون خدمات شهری تهران که سمت ریاست هیأت مدیره را خواهد داشت
  - دو نفر از بین کسانی که تحصیلات عالیه و تجربیات عملی مورد نیاز سازمان را دارا باشند (با پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شورای سازمان)

 

3- مدیر عامل سازمان

 مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت دارد و مسئول حسن اجرای امور و منافع  سرمایه و اموال سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورای سازمان و هیأت مدیره است. مدیر عامل را هیأت مدیره از بین اعضای خود (به جز  رئیس هیأت مدیره) انتخاب و به ریاست شورای سازمان معرفی می کند.

 

4- بازرس (حسابرس)

 بازرس (حسابرس) یک شخص حقیقی یا حقوقی است که توسط شورای سازمان برای مدت یک سال انتخاب می شود. نظارت بر اجرای صحیح مقررات مربوطه، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زیان و بودجه از وظایف بازرس است. مدیر عامل و هر یک از اعضای هیأت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر نوع اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در اختیار وی قرار دهند.