12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
اسناد و شرايط شركت در فراخوان واگذاري موقت حق بهره برداري از اماكن عرضه ميوه عادي (صيفي و سردرختي )، سبزيجات برگي، سبزيجات غير برگي(فرنگي)،سبزيجات(سبزي فرنگي)نوبت دوم_ نيمه اول سال 1397

برای دریافت اسناد     اینجا     را کلیک نمایید


تعداد مشاهده: 467
1397/4/4
print