12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
برای دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از جایگاه های عرضه سوخت(جایگاه عرضه بنزین و جایگاه عرضه نفت گاز) میدان مرکزی میوه و تره بار– نوبت دوم سال1397

برای دریافت اسناد مزایده       اینجا        را کلیک نمایید.


تعداد مشاهده: 212
1397/4/6
print