12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
برای دریافت اسناد و شرایط شرکت در تجدید مناقصه تعيين پيمانكار عمليات مبارزه با آفات محيطي سال 1397- 1398

برای دریافت  اسناد مناقصه    اینجا    را کلیک نمایید.

برای دریافت پیش نویس قرارداد مناقصه       اینجا      را کلیک نمایید.

برای دریافت طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست     اینجا    را کلیک نمایید.


تعداد مشاهده: 70
1397/4/12
print