11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
برای دریافت شرایط و اسناد شرکت در فراخوان اماكن عرضه محصولات پروتئيني خرده (بخش پروتئيني مرغ و تخم مرغ، انواع قارچ خوراكي و جوانه ها و گوشت قرمز بسته بندي) - نوبت دوم سال1397

برای دریافت اسناد فراخوان گوشت قرمز بسته بندی      اینجا      را کلیک نمایید.

برای دریافت  اسناد فراخوان اماکن بخش پروتئینی و مرغ بسته بندی و تخم مرغ        اینجا     را کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد فراخوان  انواع قارچ خوراکی و جوانه ها         اینجا           را کلیک نمایید.


تعداد مشاهده: 544
1397/7/29
print