11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
برای دریافت شرایط و اسناد شرکت در تجدید مناقصه تامين و توزيع نايلكس تخريب پذير با پايه گياهي يا طبيعي و مورد نياز بهره برداران فعال در ميادين و بازارهاي تابعه سازمان - نوبت دوم سال 1397

برای دریافت اسناد مناقصه       اینجا          را کلیک نمایید

                             برای دریافت قرارداد            اینجا               را کلیک نمایید.                       


تعداد مشاهده: 166
1397/8/5
print