11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397 ::
Menu
نمایش جزئیات

آنچه یک مهندس عمران باید بداند

احداث طرح‌های عمرانی و صنعتی و... ، به‌دلیل وجود محدودیت‌های مالی جهت سرمایه‌گذاری در احداث و راه‌اندازی پروژه، نیاز به بررسی نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز در احداث و بهره‌برداری از طرح‌های مذکور را می‌طلبد.
این موضوع در کشورهای در حال توسعه که نیاز به احداث طرح‌های زیربنایی فراوان دارند، مشهود است و رویکردی جامع، جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور مشارکت در احداث طرح‌های مذکور موردنیاز است.
یکی از پرطرفدارترین و موثرترین قراردادهای مشارکت، قراردادهای ساخت (طرح و احداث)Build، بهره‌برداری Operate، انتقال(واگذاری)Transfer هستند و به‌اختصار BOT نامیده می‌شود .
از دیگر مزیت‌های این نوع قرارداد برای کارفرمایان دولتی(دستگاه‌های اجرایی)، واگذاری مسئولیت‌های حقوقی و اجرایی یک پروژه به طرف سرمایه‌گذار است.
با عنایت به گستره وسیع این مدل قرارداد و طیف وسیعی از مواردی‌ را که تحت‌پوشش قرار می‌دهد، مفاد و کلیات آن در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.
به‌طورکلی در قراردادهای احداث- بهره‌برداری- انتقال، کلیه مسائل مربوط به مطالعات و طراحی و نظارت و احداث پروژه تا زمان بهره‌برداری، به‌همراه تامین مالی آن برعهده طرف سرمایه‌گذار نهاده شده است و در طرف دیگر، سرمایه‌پذیر طی قراردادی مشخص، بهره‌برداری از طرح موردنظر را در مدتی معین با کلیه عواید حاصل از بهره‌برداری(برطبق مفاد قرارداد) واگذار نموده است .تعداد مشاهده: 107
1396/10/28
print