10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

نمایش جزئیات

 

                                                                                                                                                      

شرايط واگذاری اماكن سازمان ميادين ميوه وتره بار وفرآوردهای كشاورزی

الف: شرايط واگذاری اماكن عرضه ميوه وتره بار( انواع ميوه عادی،صيفی،سردرختی، سبزی برگی،سبزيجات غير برگی)

 واگذاری تعدادی از اماكن عرضه محصولات كشاورزی، باتوجه به تقويم زراعی مناطق مختلف كشور(زمان برداشت محصول)به توليدكنندگان واجد شرايط، طی دو نوبت در سال صورت مي پذيرد ، بر همين اساس كشاورزان محترم  استانهای مندرج در متن آگهی فراخوان، می توانند پس از روئت آگهی فراخوان كه در يكی از روزنامه های كثير الانتشار درج میگردد، با مراجعه به مراكز جهاد كشاورزی استان های مربوطه ، ضمن اخذ مدارك وتكميل فرمهای مربوطه، پس از تاييد ادارات جهاد كشاورزی بخش،شهرستان و استان مورد نظر، نسبت به ارسال مدارك تكميلی، از طريق پست سفارشی، به سازمان اقدام تا پس انجام مراحل كارشناسی پرونده های ارسالی، موضوع در دستور كار شورای محترم واگذاری جهت اتخاذ تصميم لازم قرارگيرد.

ب: شرايط واگذاري اماكن عرضه محصولات پروتئيني- خرده فروشي( مرغ وتخم مرغ،گوشت قرمز بسته بندي،آبزيان،فرآورده هاي گوشتي)

  واگذاري اماكن عرضه محصولات پروتيئني طي يك نوبت در سال به توليدكنندگان واجد شرايط صورت مي پذيرد  ، بر همين اساس توليدكنندگان محترم  استانهاي مندرج در متن آگهي فراخوان، مي توانند پس از روئت آگهي فراخوان كه در يكي از   روزنامه هاي كثير الانتشار درج مي گردد، با مراجعه به مراكز جهاد كشاورزي/ شيلات/صنايع استان هاي مربوطه(با توجه به ارتباط موضوع) ضمن اخذ مدارك وتكميل فرمهاي مربوطه، پس از تاييد ادارات جهاد كشاورزي/ شيلات/ صنايع بخش،شهرستان واستان مورد نظر، نسبت به ارسال مدارك تكميلي، از طريق پست سفارشي، به سازمان اقدام تا پس انجام مراحل كارشناسي پرونده هاي ارسالي، موضوع در دستور كار شوراي محترم واگذاري جهت اتخاذ تصميم لازم قرارگيرد.

ج: شرايط واگذاري اماكن عرضه محصولات فرآوري شده از قبيل حبوبات،آجيل وخشكبار،ظروف يكبارمصرف،شوينده وبهداشتي،شربت وآبميوه، صنايع دستي ، سوغات شهرستانها و ...

 واگذاري اماكن عرضه محصولات فرآوري شده(بازرگاني) طي يك نوبت در سال و از طريق برگزاري مزايده عمومي صورت    مي پذيرد، بر همين اساس متقاضيان، مي توانند پس از روئت آگهي مزايده كه در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار درج مي گردد  با مراجعه به سايت سازمان ويا دبيرخانه معاونت بهره برداري، ضمن اخذ اسناد ،آن را تكميل و از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال نموده تا موضوع در دستور كار كميسيون محترم معاملات جهت اتخاذ تصميم لازم قرارگيرد.

د:شرايط واگذاري اماكن عرضه محصولات پروتئيني- عمده فروشي(مرغ وتخم مرغ،گوشت ،آبزيان و...)

 واگذاري اماكن عرضه عمده محصولات پروتئيني سالانه طي يك نوبت و از طريق برگزاري مزايده عمومي صورت مي پذيرد، بر همين اساس متقاضيان، مي توانند پس از روئت آگهي مزايده كه در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار درج مي گردد ،با مراجعه به سايت سازمان ويا دبيرخانه معاونت بهره برداري، ضمن اخذ اسناد ،آن را تكميل و از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال نموده تا موضوع در دستور كار كميسيون محترم معاملات جهت اتخاذ تصميم لازم قرارگيرد.

ه:شرايط واگذاري اماكن عرضه محصولات نمونه

واگذاري اماكن عرضه عمده محصولات كشاورزي نمونه سالانه طي دو نوبت واز طريق برگزاري مزايده عمومي صورت مي پذيرد، بر همين اساس متقاضيان، مي توانند پس از روئت آگهي مزايده كه در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار درج مي گردد ،با مراجعه به سايت سازمان ويا دبيرخانه معاونت بهره برداري، ضمن اخذ اسناد ،آن را تكميل و از طريق پست سفارشي به سازمان ارسال نموده تا موضوع در دستور كار كميسيون محترم معاملات جهت اتخاذ تصميم لازم قرارگيرد.

  و: نحوه واگذاري اماكن سازمان ميادين به ايثارگران عزيز

1: اماكن عرضه ميوه وتره بار( انواع ميوه عادي،صيفي،سردرختي، سبزي برگي،سبزيجات غير برگي ) و محصولات پروتئيني- خرده فروشي( مرغ وتخم مرغ،گوشت قرمز بسته بندي،آبزيان،فرآورده هاي گوشتي)

 ايثارگران متقاضي اين دسته از اماكن، مي توانند با رعايت موارد مندرج در بندالف وب، در زمان درج آگهي فراخوان هاي مربوطه، اصل معرفي نامه مبني براولويت ايثارگري را به همراه ساير مدارك به سازمان ارسال نمايند تا از اين امتياز بهره مند شوند.
2: اماكن عرضه محصولات فرآوري شده از قبيل حبوبات،آجيل وخشكبار،ظروف يكبارمصرف،شوينده وبهداشتي،شربت وآبميوه، صنايع دستي ، سوغات شهرستانها و ...
ايثارگران عزيز براي دريافت اين دسته از اماكن مي بايست به اداره كل امور ايثارگران شهرداري به نشاني تهران،بلوار كشاورز،خيابان برادران معظم،نبش كوچه راد،پلاك9 مراجعه نمايند.
 
 
 
print