10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

نمایش جزئیات

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                      

بسمه تعالي

 مدارك لازم جهت دريافت معرفي نامه واحد عقد قرارداد:(واحد مربوطه: كارشناسان واگذاري- سالن شماره يك)             

الف: اشخاص حقيقي:
1-      اصل شناسنامه
2-      اصل كارت ملي
3-      اصل كارت پايان خدمت ويا معافيت (براي آقايان)
4-      يك قطعه عكس(به ازاي هر محل واگذار شده)
5-      اصل اسناد ارسالي  شركت كنندگان در فراخوان از قبيل  سند زمين،بنچاق رسمي ،پروانه بهره برداري و ............
ب: اشخاص حقوقي:
1-      اصل اساسنامه شركت ممهور به مهراداره ثبت
2-      اصل وتصوير برابر اصل شده آگهي تاسيس مندرج در روزنامه رسمي
3-      آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي
4-      اصل اسناد ارسالي حداقل10% اعضاء براي شركت كنندگان در فراخوان از قبيل سند زمين،بنچاق رسمي ،پروانه بهره برداري و ............

تذكر: درخصوص افراد حقيقي،معرفي نامه واحد عقد قرارداد صرفاً به خود شخص و در خصوص افراد حقوقي به مدير عامل ،صاحبان امضاء ويا نماينده كه به صورت كتبي معرفي شده است،تحويل داده مي شود.

مدارك لازم جهت انعقاد قرارداد:( واحد مربوطه: واحد عقد قرارداد- سالن شماره يك)

   الف: اشخاص حقيقي:
1-      اصل وكپي شناسنامه (2برگ)
2-       اصل وكپي كارت ملي(2برگ)
3-      اصل فيشهاي پرداخت شده در وجه سازمان ميادين(اين فيش توسط واحد عقد قرارداد به متقاضي داده مي شود)
4-      ارائه شماره حساب مهر(بانك كشاورزي)
ب: اشخاص حقوقي:
1-      اصل وكپي شناسنامه مديرعامل و صاحبان مجاز امضاء
2-      اصل وكپي كارت ملي مدير عامل وصاحبان مجاز امضاء
3-      اصل فيشهاي پرداخت شده در وجه سازمان ميادين(اين فيش توسط واحد عقد قرارداد به متقاضي داده مي شود)
4-      ارائه شماره حساب مهر(بانك كشاورزي)
5-      كپي برابر اصل شده آگهي تاسيس مندرج در روزنامه رسمي
6-      كپي برابر اصل شده اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت7-      كپي برابر اصل شده آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي

تذكر: در زمان انعقاد قرارداد، درخصوص افراد حقيقي، حضور خود شخص و در خصوص افراد حقوقي حضور مدير عامل به همراه صاحبان امضاء الزامي مي باشد.

مدارك لازم جهت صدور معرفي نامه شروع به فعاليت:(واحد مربوطه: صدورمجوز –سالن شماره يك)
الف: اشخاص حقيقي:
1-      كپي شناسنامه
2-      كپي كارت ملي
3-      برگه عقد قرارداد
4-      دو قطعه عكس(3*4)
5-      فرم تصدي كه در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم شده است(در صورت معرفي متصدي)
ب: اشخاص حقوقي:
1-      كپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل ومتصدي
2-      2 قطعه عكس مربوط به متصدي
3-      برگه عقد قرارداد
4-      تكميل فرم متصدي
5-      تكميل فرم قراردادكار
6-      آگهي آخرين تغييرات ،مندرج در روزنامه رسمي
print